МНОГОПРОФИЛНА БОЛНИЦА ЗА АКТИВНО ЛЕЧЕНИЕ
"Д-р Тота Венкова" АД, гр. Габрово
Конкурс за длъжности "Началник отделение"
Свободни работни места
Търг за продажба на недвижима собственост
Открит здравно консултативен център за майчино и детско здраве
Конкурс за длъжността главна медицинска сестра
Конкурс за длъжности: "Главна медицинска сестра"
Конкурс за длъжност "Началник отделение"
Конкурс за длъжности: "Началник отделения"
Конкурс за длъжности: "Старши медицински специалист"
Обява за набиране на оферти за отдаване под наем на обекти при МБАЛ "Д-р Тота Венкова"
Kонкурс за длъжности: старша мед. сестра; старша акушерка и старши мед. лаборант
Конкурс за длъжността началник отделение на Отделение по акушерство и гинекология при МБАЛ „Д-р Тота Венкова” АД Габрово
Преместване на ТЕЛК
Конкурс за длъжността главна медицинска сестра на МБАЛ „Д-р Тота Венкова” АД Габрово
Прегледи от белгийски уролог

Конкурс за длъжности "Началник отделение"

МБАЛ “Д-р Тота Венкова” АД Габрово

На основание чл. 90 от Кодекса на труда, във връзка с чл. 68, ал.7
от Закона за лечебните заведения и Заповед № РД-06-958/17.12.2018г.
на Представляващия МБАЛ „Д-р Тота Венкова” АД Габрово

ОБЯВЯВА КОНКУРС ЗА СЛЕДНИТЕ ДЛЪЖНОСТИ:
• началник отделение на Кардиологично отделение;
• началник отделение на Вътрешно отделение;
• началник отделение на Отделение по хирургия;
• началник отделение на Отделение по урология;
• началник отделение на Отделение по анестезиология и интензивно лечение;
• началник отделение на Отделение по нервни болести;
• началник отделение на Отделение по педиатрия;
• началник отделение на Отделение по акушерство и гинекология;
• началник отделение на Отделение по неонатология;
• началник отделение на Отделение по УНГ болести;
• началник отделение на Отделение по инфекциозни болести;
• началник отделение на Отделение по кожни и венерически болести;
• началник отделение на Микробиологична лаборатория;
• началник отделение на Отделение по трансфузионна хематология;
• началник отделение на Отделение по физикална и рехабилитационна медицина;
• началник отделение на Отделение по клинична патология;
• началник отделение на Отделение по съдебна медицина;
• началник отделение на Отделение по нуклеарна медицина;
• началник отделение на Клинична лаборатория;
• началник отделение на Отделение по образна диагностика

Изисквания към кандидатите: Висше медицинско образование и призната специалност по профила на отделението; Да отговарят на изискванията на профилния стандарт на отделението; Сертификати за допълнителна професионална специализация и квалификация.

Конкурсът ще се проведе на два етапа: Проверка на документи за съответствие с обявените изисквания; Оценка на представения проект на тема: „Управление на медицинската дейност и човешките ресурси на отделението за срок от три години. Управление на финансовите ресурси на отделението в изпълнение на стандарта за финансово управление.” и събеседване с кандидатите.

Необходими документи: Заявление за участие; Професионална автобиография; Копие от диплома за висше медицинско образование; Копие от диплома за придобита специалност по профила на отделението; Сертификати за допълнителна професионална специализация и квалификация; Удостоверение за членство в БЛС; Документ удостоверяващ трудовия стаж; Свидетелство за съдимост; Медицинско удостоверение за психично и соматично здраве; Декларация, че при спечелване на конкурса и постъпване на работа за кандидата е да не упражнява медицинска дейност по същата специалност в друго лечебно заведение за болнична помощ на територията на град Габрово; Проект на тема: „Управление на медицинската дейност и човешките ресурси на отделението за срок от три години. Управление на финансовите ресурси на отделението в изпълнение на стандарта за финансово управление.” – 3 /три/ екземпляра.

Документите се подават в запечатан плик, надписан за длъжността, за която се кандидатства.
Проектът /3 екземпляра/ се представя в отделен запечатан плик, поставен в основния.
Документите се приемат от експерт подбор на персонала, в срок до 16,30 часа 40 (четиридесет) календарни дни от публикуването на обявата. Тел. за връзка – 066/800 243, вътр. 212.

Обявата е публикувана във вестник „100 Вести” на 18.12.2018г.