МНОГОПРОФИЛНА БОЛНИЦА ЗА АКТИВНО ЛЕЧЕНИЕ
"Д-р Тота Венкова" АД, гр. Габрово

Свободна позиция Вътрешен одитор към звено "Вътрешен одит"

МБАЛ “Д-р Тота Венкова” АД Габрово
търси да назначи Вътрешен одитор към звено "Вътрешен одит"Длъжността включва:
1. Да подпомага лечебното заведение да постига целите си чрез прилагането на систематичен и дисциплиниран подход за оценяване и подобряване ефективността на процесите за управление на риска, контрол и управление.
2. Изпълнява служебните си задължения в съответствие с изискванията на Закона за вътрешен одит в публичния сектор, Етичния кодекс на вътрешните одитори, Статута на звеното за вътрешен одит, нормативната уредба и вътрешните актове на Изпълнителния директор на МБАЛ „Д-р Тота Венкова” АД Габрово.

Изисквания към кандидатите:
1. Да са дееспособни лица;
2. Да не са осъждани за умишлено престъпление от общ характер и да не са лишени по съдебен ред от правото да заемат съответната длъжност;
3. Да имат завършено висше образование и придобита образователно-квалификационна степен "магистър" или "бакалавър";
4. Да притежават сертификат "вътрешен одитор в публичния сектор", издаден от министъра на финансите след успешно положен изпит или да притежават валиден международно признат сертификат за вътрешен одитор.

Изборът ще се проведе както следва:
- Проверка на документи за съответствие с обявените изисквания;
- Провеждане на интервю с допуснатите кандидати.

Необходими документи
- Заявление за участие;
- Професионална автобиография;
- Копие от диплома за висше образование и придобита образователно-квалификационна степен "магистър" или "бакалавър”;
- Копие на сертификат "вътрешен одитор в публичния сектор", издаден от министъра на финансите след успешно положен изпит или да притежават валиден международно признат сертификат за вътрешен одитор.

Срок на подаване на документи – до 09.08.2021г. в деловодството на болницата.
Тел. за връзка: 066/899697