МНОГОПРОФИЛНА БОЛНИЦА ЗА АКТИВНО ЛЕЧЕНИЕ
"Д-р Тота Венкова" АД, гр. Габрово

Търг за продажба на недвижима собственост

ОБЯВА


МБАЛ”Д-р Тота Венкова” АД Габрово открива процедура по провеждане на търг с тайно наддаване за продажба на поземлен имот с идентификатор 14218.550.197, с адрес: гр. Габрово, бул.“Трети март“№51; с площ 6 005 кв.м, трайно предназначение: урбанизирана; начин на трайно ползване за обект комплекс за здравеопазване, заедно със следните сгради намиращи се в имота: сграда с идентификатор № 14218.550.197.1, със застроена площ 242 кв.м; сграда с идентификатор № 14218.550.197.2, със застроена площ 106 кв.м и сграда с идентификатор № 14218.550.197.3, със застроена площ 29 кв. м.
Имотът е известен в обществеността като „Старопиталище Пенчо Семов с прилежащия му парк“ и съгласно заповед на министъра на културата е с предварителна класификация на архитектурно–строителна единична недвижима културна ценност от ново време и с предварителна категория „местно значение“, като е определен временен режим за опазване му.
Първоначална тръжна цена 206 000,00лв.(двеста и шест хиляди лева). Цената е без включен ДДС.
Заплащането на цената на имота, както и всички дължими данъци и такси става в български лева по банков път. Не се допуска заплащане с непарични платежни средства.
Депозит за участие в търга в размер на 10 на сто от обявената първоначална тръжна цена, равняващ се на 20 600,00 лева(двадесет хиляди и шестстотин лева), вносим по банкова сметка на МБАЛ „Д-р Тота Венкова“ АД, както следва: IBAN: BG46STSA93000021423555, при Банка ДСК ЕАД – Габрово в срок до 30.10.2019г., а при провеждане на втори търг до 16,00часа на 02.12.2019г.
Търгът ще се проведе на 31.10.2019г. от 10,00 часа в сградата на „МБАЛ „Д-р Тота Венкова“ АД, област Габрово, община Габрово, ул.“Д-р Илиев Детския“№1. Участниците в търга или техни упълномощени представители могат да присъстват при отваряне и разглеждане на ценовите предложения от комисията, за което се легитимират с документ за самоличност.
Тръжна документация се получава от деловодството МБАЛ „Д-р Тота Венкова“ АД, гр.Габрово, ул. „Д-р Илиев Детския“№1 всеки работен ден до 16,00 часа на 29.10.2019г., включително срещу представяне на екземпляр от вносна бележка за внесени в полза на лечебното заведение по банкова сметка IBAN: BG46STSA93000021423555, при Банка ДСК ЕАД – Габрово или платени на място в касата на МБАЛ „Д-р Тота Венкова” АД Габрово 5,00 (пет) невъзстановими лева.
Крайният срок за подаване на заявления за участие в търга е до 16,30 часа на 30.10.2019г. Заявления се подават от участника или от упълномощен от него представител лично или по поща/куриерска служба с препоръчано писмо с обратна разписка на адрес: гр. Габрово, ул.“Д-р Илиев Детския“№1, „МБАЛ Д-р Тота Венкова“ АД.
При непровеждане на първоначално обявения търг ще бъде проведен втори търг на 03.12.2019г. от 10,00 часа при същите условия, като тръжната документация се закупува до 16,00часа, а заявления за участие в търга се подават до 16,30часа на 02.12.2018г.
Оглед на имота може да бъде извършван на място в присъствието на служител на МБАЛ „Д-р Тота Венкова“ АД, след закупуване на тръжна документация и след предварителна писмена заявка по образец, подадена в деловодството на МБАЛ „Д-р Тота Венкова” АД Габрово. Заявления за извършване на оглед се подават не по-късно от три работни дни, преди изтичане на крайния срок за подаване на заявления за участие за всеки търг.
УСЛОВИЯ ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА ТЪРГ


Настоящият търг се провежда на основание чл. 43, ал. 2 от Закона за държавната собственост, във връзка с чл. 43 от Правилника за прилагане на Закона за държавната собственост, Вътрешни правила за разпореждане с имот собственост на МБАЛ „Д-р Тота венкова“ АД и Заповед № РД-06-974/20.09.2019г. на изпълнителния директор на МБАЛ „Д-р Тота Венкова“ АД.
1. ПРЕДМЕТ НА ТЪРГА: Продажба на недвижим имот – обособена част от лечебното заведение, съгласно Нотариален акт № 155, том І, рег. № 1814, дело № 139 от 17.08.2016г. на нотариус Анна Цонева, нотариус с район на действие района на Габровски районен съд, представляващ: Поземлен имот с идентификатор 14218.550.197 (четиринадесет хиляди двеста и осемнадесет точка петстотин и петдесет точка сто деветдесет и седем) по кадастралната карта и кадастралните регистри на гр. Габрово, общ. Габрово, обл. Габрово, одобрени със Заповед №РД-18-64/26.10.2007 г. на Изпълнителен директор на АГКК, последно изменена със Заповед № 18-6134/02.08.2016г. на началника на СГКК-Габрово с адрес на поземления имот: гр. Габрово, п.к. 5300, бул.“Трети март“№51; с площ 6 005 кв.м.; трайно предназначение: урбанизирана; начин на трайно ползване: за обект комплекс за здравеопазване, при граници: №№14218.550.345; 14218.550.378; 14218.550.339; 14218.550.338, 14218.550.195, 14218.550.335, 14218.550.384, заедно със следните сгради намиращи се в имота:
а) сграда с идентификатор № 14218.550.197.1 по кадастралната карта и кадастралните регистри на гр.Габрово, със застроена площ 242 кв.м. с предназначение: здравно заведение;
б) сграда с идентификатор № 14218.550.197.2 по кадастралната карта и кадастралните регистри на гр.Габрово, със застроена площ 106 кв.м. с предназначение: здравно заведение;
в) сграда с идентификатор № 14218.550.197.3 по кадастралната карта и кадастралните регистри на гр.Габрово, със застроена площ 29 кв. м. с предназначение: здравно заведение.
Разглежданият имот е известен в обществеността като „Старопиталище Пенчо Семов с прилежащия му парк“ и съгласно Заповед РД9Д-3/05.10.2016г. на министъра на културата е с предварителна класификация на архитектурно – строителна единична недвижима културна ценност от ново време и с предварителна категория „местно значение“, като е определен временен режим за опазване му.
2. ЦЕЛ НА ТЪРГА: Достигане на максимална продажна цена и определяне на купувач на имота, цена и условия на плащането.
3. ОГЛЕД НА ИМОТА: Оглед на имота може да бъде извършван на място в присъствието на служител на МБАЛ „Д-р Тота Венкова“ АД, след закупуване на тръжна документация и след предварителна писмена заявка по образец, подадена в деловодството на МБАЛ „Д-р Тота Венкова“ АД. Заявления за извършване на оглед се подават не по-късно от три работни дни, преди изтичане на крайния срок за подаване на заявления за участие за всеки търг. Извършването на оглед се удостоверява чрез протокол, който се съставя в един екземпляр за прилагане към образуваната преписка.
4. ОРГАНИЗАТОР НА ТЪРГА: МБАЛ „Д-р Тота Венкова“ АД гр.Габрово.
5. ДАТА И МЯСТО НА ПРОВЕЖДАНЕ НА ТЪРГА:
5.1. Търгът ще се проведе на 31.10.2019г. от 10,00 часа в сградата на МБАЛ „Д-р Тота Венкова“ АД, гр.Габрово, ул.“Д-р Илиев Детския“№1.
5.2. При непровеждане на първоначално обявения търг ще бъде проведен втори търг на 03.12.2019г. от 10,00 часа в сградата на МБАЛ „Д-р Тота Венкова” АД, гр.Габрово, ул.”Д-р Илиев Детския”№1.
6. ПРАВО НА УЧАСТИЕ: Всички български физически лица, ЕТ и юридически лица, закупили тръжните документи и представили документите, посочени в т. 9.
7. НАЧАЛНА ТРЪЖНА ЦЕНА: Първоначалната тръжна цена за имота е 206 000,00лева(двеста и шест хиляди лева). Цената е без включен ДДС.
7.1. Спечелилият търга участник дължи върху предложената от него цена законоустановени данъци и такси:
- Данък добавена стойност – 20 на сто върху данъчната основа, определена по реда на Закона за данък върху добавената стойност;
- Местен данък, определен по реда на Наредбата за определяне размера на местните данъци на територията на съответната община.
8. ДЕПОЗИТНА ВНОСКА: Размерът на депозитната вноска за участие в търга е 10 на сто от първоначалната тръжна цена и се равнява на 20 600,00 лева(двадесет хиляди и шестстотин лева). Депозитът се внася по сметка на МБАЛ „Д-р Тота Венкова“ АД IBAN: BG46STSA93000021423555, при Банка ДСК ЕАД – Габрово в срок до 16.00ч. 30.10.2019г., а при провеждане на втори търг до 16,00часа на 02.12.2019г.
9. ДОКУМЕНТИ ЗА УЧАСТИЕ В ТЪРГА:
9.1. Заявление за участие – попълва се по образец, приложен към тръжните документи и се поставя с останалите приложения в запечатан непрозрачен плик;
9.2. Ценово предложение – попълва се по образец, приложен към тръжните документи и се поставя в отделен запечатан непрозрачен плик с надпис „Предлагана цена”, поставен в плика със заявлението за участие;
9.3. Документ за закупени тръжни книжа /оригинал/;
9.4. Документ за внесен депозит – вносна бележка или платежно нареждане /оригинал/;
9.5. Документ за легитимация и представителна власт:
9.5.1. Физически лица, участващи самостоятелно се легитимират с лична карта.
9.5.2. Физически лица, представляващи други физически лица се легитимират със:
- лична карта;
- пълномощно за участие в търга от лицето, което представляват /оригинал или нотариално заверено копие/.
9.5.3. Едноличните търговци представят:
- лична карта.
9.5.4.Физическите лица, представляващи юридическо лице представят:
- лична карта.
- решение на колективния орган на управление в юридическото лице за придобиване на имота.
9.6. Декларация по чл. 48б от Закона за държавната собственост за липса на свързаност с друг участник в тръжната процедура /по образец/.
9.7. Тръжната документация се получава от деловодството на МБАЛ „Д-р Тота Венкова“ АД всеки работен ден до 16:00 часа на 29.10.2019 г., а при провеждане на втори търг до 16,00часа на 02.12.2019г., включително, срещу представяне на екземпляр от вноска бележка за внесени в полза на лечебното заведение по банкова сметка IBAN: BG46STSA93000021423555, при Банка ДСК ЕАД – Габрово или платени на място в касата на МБАЛ „Д-р Тота Венкова” АД Габрово 5,00 (пет) невъзстановими лева, с включен ДДС.

10. РЕГИСТРАЦИЯ НА УЧАСТНИЦИТЕ
10.1. Крайният срок за подаване на заявления за участие в търга е до 16,30 часа на 30.10.2019 г. в деловодството на МБАЛ „Д-р Тота Венкова“ АД, а при провеждане на втори търг до 16,30часа на 02.12.2019г.
10.2. За да бъде регистриран за участие в търга участникът следва да представи описаните в т. 9 документи, поставени в запечатан, непрозрачен плик, който се надписва по следния начин:


До МБАЛ „Д-р Тота Венкова“ АД
ул. „Д-р Илиев Детския” № 1, п.к. 5300 гр. Габрово

Заявление за участие в търг с тайно наддаване
за продажба на недвижим имот – собственост на МБАЛ „Д-р Тота Венкова“ АД, съгласно Заповед № ………..на директора на МБАЛ „Д-р Тота Венкова“ АД.

.......................................................................................................................................................
/име на участника /
.......................................................................................................................................................
/пълен адрес за кореспонденция/
.......................................................................................................................................................
/лице за контакт/
телефон: ………………………., факс: ……………………., ел.адрес: ………………..……


10.3. Върху плика не се поставят никакви други обозначения и не се полагат никакви други фирмени печати, символи и знаци.
10.4. Заявлението се подава от участника или от упълномощен от него представител лично или по поща/куриерска служба с препоръчано писмо с обратна разписка, като участникът следва да обезпечи пристигане на същото на посочения от продавача адрес преди изтичане на крайния срок за подаване на заявление за участие в търга.
10.5. Ако участникът изпраща заявлението по пощата или чрез куриерска служба, разходите са за негова сметка. Рискът от забава или загубване на заявлението е за сметка на участника. Участникът не може да иска съдействия като освобождаване на пратка, получаване чрез поискване от пощенски клон, взаимодействия с куриери или други.
10.6. При получаване на заявлението за участие в МБАЛ „Д-р Тота Венкова“ АД, върху плика се отбелязват следните деловодни данни: входящ номер, дата и час на постъпване, за което на приносителя се издава документ. Посочените данни се записват и в служебно воден входящ регистър по пореден номер, който също се отбелязва върху плика от съответното длъжностното лице.
10.5. Не се приемат и се връщат незабавно заявления за участие, които са представени след изтичането на крайния срок или са в незапечатан, прозрачен или в скъсан плик, или пликовете са с особен външен вид, както и такива върху които са направени отметки или са поставени други знаци. Тези обстоятелства се отбелязват в съответния входящ регистър.
11. ДОПУСКАНЕ ЗА УЧАСТИЕ
11.1. Търгът може да се проведе само в случай, че поне един кандидат е подал заявление за участие, отговарящо на нормативните и тръжните условия за провеждането му.
11.2. Основание за недопускане до участие в търга е неспазването на което и да е условие за редовност.

12. ПРОВЕЖДАНЕ НА ТЪРГА
12.1. Председателят на тръжната комисия проверява всички обстоятелства по редовността на заседанието.
12.2. Комисията разпечатва подадените големи пликове по реда на тяхното постъпване. Върху малките пликове с надпис „Предлагана цена” се поставят съответните входящи номера и се подписват от най-малко трима от членовете на комисията, след което комисията се запознава с редовността на приложените документи и отбелязва в протокола за разглеждане, оценяване и класиране на ценовите предложения, входящите номера на заявленията за участие на кандидатите, имената или наименованията им, платежните документи за внесен депозит и закупени тръжни книжа, другите обстоятелства по редовността на подадените документи и предложените цени.
12.3. Участниците в търга или техни упълномощени представители могат да присъстват при отваряне и разглеждане на ценовите предложения от комисията, за което се легитимират с документ за самоличност. Лицата, които са упълномощени от кандидатите, подали заявления за участие, се явяват и легитимират пред тръжната комисия чрез представяне на документ за самоличност и документ, удостоверяващ представителната власт. Легитимацията включва нотариално заверено изрично пълномощно.
12.4. Тръжната комисия отваря малките пликове с надпис „Предлагана цена”, подадени от допуснатите до участие кандидати. Предложенията за цената се оповестяват от Председателя на комисията и се подписват най-малко от трима членове на комисията.
12.5. Малките пликове с ценови предложения, подадени от недопуснати до участие в търга кандидати не се разпечатват.
12.6. Редовно подадените ценови предложения се класират по низходящ ред според размера на предложената цена за имота.
12.7. Търгът се смята за спечелен от участника, предложил най-висока цена.
12.8. В случай, че двама или повече кандидати са предложили еднаква най-висока цена, председателят на комисията обявява резултата, вписва го в протокола и определя срок за провеждането на явен търг между тези кандидати, като уведомява писмено или по факс участниците за деня и часа за провеждането му.
12.9. Явният търг се провежда по реда на чл. 47-50 от ППЗДС, като наддаването започва от предложената от кандидатите цена със стъпка на наддаване 10 на сто от тази цена.
12.10. Резултатите от проведения явен търг се отразяват в протокола от търга.

13. ВРЪЩАНЕ НА ДЕПОЗИТНАТА ВНОСКА
13.1. Депозитната вноска на спечелилия търга участник не се възстановява, а се приспада при плащане на цената, на която е спечелен търга.
13.2. Не се възстановява депозита на участник, който е определен за спечелил търга, но откаже да заплати предложената от него цена.
13.3. Не се възстановява депозитната вноска на участника, класиран на второ място, тъй като в случай че спечелилият участник не внесе цената в законоустановения срок, същият може да бъде определен за купувач на имота.
13.4. Депозитите на неспечелилите участници и на участниците, които не са допуснати до участие се освобождават след приключване на търга.

14. ПЛАЩАНЕ НА ЦЕНАТА
14.1. Въз основа на резултатите от търга в 7-дневен срок от датата на провеждането му изпълнителният директор на МБАЛ „Д-р Тота Венкова“ АД издава решение, с която определя купувача, цената и условията на плащането. Решението се съобщава на участниците в търга, като се връчва лично или на упълномощен представител на посочения от тях адрес, обявява се на видно място в сградата, достъпно до всички заинтересувани лица и на интернет страницата на лечебното заведение.
14.2. В 14-дневен срок от издаването на решението на изпълнителния директор, купувачът е длъжен да внесе цената, дължимите данъци и такси по сметките, посочени в заповедта и представи платежните документи при изпълнителния директор за изготвяне на договор.
14.3. Когато спечелилият търга участник не внесе цената, дължимите данъци и такси в срока по т.14.2., се приема, че се е отказал от сключването на сделката. В този случай изпълнителният директор може да прекрати търга или да определи за купувач участника, предложил следващата по размер цена. Ако купувачът не внесе цената, дължимите данъци и такси и в 14-дневен срок, се насрочва нов търг.

15. СКЛЮЧВАНЕ НА ДОГОВОР ЗА ПРОДАЖБА
15.1. Въз основа на влязлата в сила заповед по т. 14.1 и надлежни документи за извършените плащания, представени от купувача, изпълнителният директор сключва договор/ нотариален акт за продажба на имота в 7-дневен срок.
15.2. Договорът/ нотариален акт се сключва в три еднообразни екземпляра по един за страните и един за Агенция по вписванията – Служба по вписванията по местонахождение на имота.
15.3. Собствеността се прехвърля на купувача от датата на сключването на договора/ нотариалния акт.Заповед прекратяване на търг за продажба на имот