МНОГОПРОФИЛНА БОЛНИЦА ЗА АКТИВНО ЛЕЧЕНИЕ
"Д-р Тота Венкова" АД, гр. Габрово

Kонкурс за длъжности: старша мед. сестра; старша акушерка и старши мед. лаборант

МБАЛ “Д-р Тота Венкова” АД Габрово

На основание чл. 90 от Кодекса на труда, във връзка с чл. 68, ал.6 от Закона за лечебните заведения и
Заповед № РД-06-42/13.01.2021г. на Изпълнителния директор МБАЛ „Д-р Тота Венкова” АД Габрово,
обявява конкурс за следните длъжности:

1. старша медицинска сестра Отделение по анестезиология и интензивно лечение;
2. старша медицинска сестра Кардиологично отделение;
3. старша медицинска сестра Отделение по нервни болести;
4. старша медицинска сестра Спешно отделение;
5. старша акушерка Отделение по акушерство и гинекология;
6. старши медицински лаборант Микробиологична лаборатория;
7. старши медицински лаборант Клинична лаборатория;
8. старши медицински лаборант Отделение по клинична патология


Изисквания към кандидатите: Кандидатите да притежават образователно-квалификационна степен бакалавър или магистър, специалност “Управление на здравни грижи”; Трудов стаж като медицински специалист – минимум 3 /три/ години. Курсове и сертификати за допълнителна професионална квалификация.

Конкурсът ще се проведе на два етапа: Проверка на документи за съответствие с обявените изисквания; Оценка на представения проект на тема: “Управление и организация на медицинските грижи и човешките ресурси на отделението за срок от 3 /три/ години. Превенция и контрол на вътреболничните инфекции” и събеседване с кандидатите.

Необходими документи: Заявление за участие; Професионална автобиография; Ксерокопие на диплома за завършена образователно-квалификационна степен бакалавър или магистър, специалност “Управление на здравни грижи”; Курсове и сертификати за повишаване на квалификацията; Препис извлечение от трудовата книжка; Свидетелство за съдимост; Медицинско удостоверение за психично и соматично здраве; Проект на тема: “Управление и организация на медицинските грижи и човешките ресурси на отделението за срок от 3 /три/ години. Превенция и контрол на вътреболничните инфекции” – 3 /три/ екземпляра.

Документите се подават в запечатан плик, надписан за длъжността, за която се кандидатства.
Проектът /3 екземпляра/ се представя в отделен запечатан плик, поставен в основния.
Документите се приемат от експерт подбор на персонала, в срок до 16,30 часа 40 (четиридесет) календарни дни от публикуването на обявата. Тел. за връзка – 066/899697.


Обявата е публикувана във вестник „100 Вести” на 15.01.2021г.