МНОГОПРОФИЛНА БОЛНИЦА ЗА АКТИВНО ЛЕЧЕНИЕ
"Д-р Тота Венкова" АД, гр. Габрово
Отделение по хирургия
Отделение по анестезия и интензивно лечение
Отделение по ортопедия и травматология
Отделение по акушерство и гинекология
Отделение по урология
Ушно-носно-гърлени болести
Отделение по очни болести
Кардиологично отделение
Вътрешно отделение
Отделение по медицинска онкология
Отделение по нефрология
Отделение по нервни болести
Педиатрично отделение
Неонатологично отделение
Отделение по кожни и венерически болести
Инфекциозно отделение
Спешно отделение
Отделение физикална и рехабилитационна медицина
Отделение по образна диагностика
Клинична лаборатория
Микробиологична лаборатория
Отделение трансфузионна хематология
Отделение по нуклеарна медицина
Отделение по клинична патология
Отделение по съдебна медицина
Трудово-експертна лекарска комисия ТЕЛК
Болнична аптека
Административно-стопански блок

Отделение по клинична патология

В отделението се установяват две главни характеристики на заболяванията – вид и локализация на болестния процес. Основните дейности на отделението са хистопатологична и цитологична диагностика, аутопсионна дейност, съдебно-медицинска експертиза.

Лекари 066 899 674 от 8 до 14 часа
Лаборанти 066 899 675 от 8 до 14 часа

Старши медицински лаборант: Милена Димитрова
Началник отделение: д-р Станислав Рачев