МНОГОПРОФИЛНА БОЛНИЦА ЗА АКТИВНО ЛЕЧЕНИЕ
"Д-р Тота Венкова" АД, гр. Габрово
Отделение по хирургия
Отделение по анестезия и интензивно лечение
Отделение по ортопедия и травматология
Отделение по акушерство и гинекология
Отделение по урология
Ушно-носно-гърлени болести
Отделение по очни болести
Кардиологично отделение
Вътрешно отделение
Отделение по медицинска онкология
Отделение по нефрология
Отделение по нервни болести
Педиатрично отделение
Неонатологично отделение
Отделение по кожни и венерически болести
Инфекциозно отделение
Спешно отделение
Отделение физикална и рехабилитационна медицина
Отделение по образна диагностика
Клинична лаборатория
Микробиологична лаборатория
Отделение трансфузионна хематология
Отделение по нуклеарна медицина
Отделение по клинична патология
Отделение по съдебна медицина
Трудово-експертна лекарска комисия ТЕЛК
Болнична аптека
Административно-стопански блок

Трудово-експертна лекарска комисия ТЕЛК

Обслужва Габровска област.
Председател: д-р Цанко Дончев
Членове:
  • д-р Маргарита Русанова
  • д-р Евелина Кирякова
  • д-р Анелия Толева-Петрова
  • д-р Виолета Милчева
  • д-р Донка Господинова-Здравкова
  • д-р Иван Ангелов
  • д-р Васил Василев


тел.:
066/ 800 529 - сътрудници ТЕЛК