МНОГОПРОФИЛНА БОЛНИЦА ЗА АКТИВНО ЛЕЧЕНИЕ
"Д-р Тота Венкова" АД, гр. Габрово

Свободните длъжности на лекари-специализанти по Наредба № 1 от 22.01.2015 г.

Свободните длъжности на лекари-специализанти по Наредба № 1 от 22.01.2015 г. за придобиване на специалност в системата на здравеопазването, издадена от Министерството на здравеопазването обн. ДВ. бр.7 от 27 Януари 2015г. в МБАЛ „Д-р Тота Венкова” АД за 2020г. са:

1. Акушерство и гинекология - 1
2. Анестезиология и интензивно лечение - 3
3. Кардиология - 1
4. Клинична лаборатория - 1 /място финансирано от държавата/
5. Медицинска онкология - 1
6. Нефрология - 1
7. Образна диагностика - 2
8. Ортопедия и травматология - 1
9. Очни болести - 1
10. Педиатрия - 1
11. Урология - 1
12. Ушно-носно-гърлени болести - 1
13. Хирургия - 1


Зачислените за специализация лекари подписват договор с лечебното заведение.
За контакти: 0887 77 48 48 - Дешка Недева, Експерт подбор на персонала.


18.02.2020г., гр. Габрово