МНОГОПРОФИЛНА БОЛНИЦА ЗА АКТИВНО ЛЕЧЕНИЕ
"Д-р Тота Венкова" АД, гр. Габрово

Свободните длъжности на лекари-специализанти по Наредба № 1 от 22.01.2015 г.

Обява

МБАЛ „Д-р Тота Венкова” АД Габрово обявява предложенията си за места финансирани от държавата за 2023 г. по клинични специалности, които се заемат въз основа на срочен трудов договор по чл. 11, ал.1 от Наредбата № от 2015г. за придобиване на специалност в системата на здравеопазването:
1. Анестезиология и интензивно лечение - 1;
2. Кардиология - 1;
3. Трансфузионна хематология - 1;
4. Ортопедия и травматология - 1;
5. УНГ болести - 1
6. Хирургия - 1;

Изисквания към кандидатите:
1. Образование – висше, магистър по медицина;
2. Членство в БЛС;
3. Лицето да не е осъждано за престъпление по общ характер и да не е лишено от право да упражнява професията.

В срок до 10.04.2023г. желаещите да кандидатстват по упоменатите по горе специалности, заявяват това писмено до МБАЛ „Д-р Тота Венкова” АД Габрово /като изрично вписват за коя специалност желаят/.

Дата на публикуване 10.03.2023 г.ОБЯВА ЗА ДЛЪЖНОСТИ ЛЕКАР СПЕЦИАЛИЗАНТ

На основание чл. 90 от КТ, чл. 11 ал.1 и чл. 17 ал.1 от Наредба № 1 /22.01.2015 год. на МЗ за придобиване на специалност в системата на здравеопазването и Заповед № РД-06-229/01.03.2023г. на Изпълнителния директор на МБАЛ „Д-р Тота Венкова” АД Габрово се обявява конкурс за следните длъжности:
1. Лекар специализант по акушерство и гинекология в Отделение по акушерство и гинекология – 1 /една/ длъжност;
2. Лекар специализант по анестезиология и интензивно лечение в Отделение по анестезиология и интензивно лечение – 2 /две/ длъжности;
3. Лекар специализант по гастроентерология във Вътрешно отделение – 1 /една/ длъжност;
4. Лекар специализант по ендокринология и болести на обмяната във Вътрешно отделение – 1 /една/ длъжност;
5. Лекар специализант по кардиология в Кардиологично отделение - 1 /една длъжност;
6. Лекар специализант по медицинска онкология в Отделение по медицинска онкология – 1 /една/ длъжност;
7. Лекар специализант по нефрология в Отделение по нефрология и хемодиализа - 1 /една/ длъжност;
8. Лекар специализант по образна диагностика в Отделение по образна диагностика - 1 /една/ длъжност;
9. Лекар специализант по ортопедия и травматология в Отделение по ортопедия и травматология - 1 /една/ длъжност;
10. Лекар специализант по педиатрия в Отделение по педиатрия - 1 /една/ длъжност;
11. Лекар специализант по ушно-носно-гърлени болести в Отделение по ушно-носно-гърлени болести - 1 /една/ длъжност;
12. Лекар специализант по хирургия в Отделение по хирургия - 1 /една/ длъжност.

Изисквания към кандидатите:
1. Образование - висше, магистър по медицина;
2. Членство в БЛС.
3. Лицето да не е осъждано за престъпление по общ характер, да не е лишено от правото да упражнява професията.

Конкурсът ще се проведе на два етапа:
1. Проверка на документи за съответствие с обявените изисквания;
2. Събеседване с кандидатите.

Необходими документи
1. Заявление за участие;
2. Професионална автобиография;
3. Копие от диплома за висше медицинско образование;
4. Удостоверение за членство в БЛС.

Документите да се подават в запечатан непрозрачен плик, на който е изписано: “Конкурс за длъжността лекар, специализант по ………………………….“.
Документи за кандидатстване да се приемат в Деловодството на болницата на адрес: гр. Габрово, ул.„Илиев-детския“ № 1, всеки работен ден от 08.00 ч. до 16.30 ч.
Срок за подаване на документи - до 03.04.2023г. вкл.


Тел. за връзка: 066/899697
Дата на публикуване 01.03.2023 г.


ОБЯВА ЗА ЛЕКАР СПЕЦИАЛИЗАНТ ПО УРОЛОГИЯ


На основание чл. 90 и чл.91 от КТ и във връзка с чл. 17 от Наредба № 1 /22.01.2015 год. на МЗ за придобиване на специалност в системата на здравеопазването и Заповед № РД-06-1069/10.10.2022г. на Изпълнителния директор на МБАЛ „Д-р Тота Венкова” АД Габрово обявява конкурс за лекар специализант по урология в Отделение по урология– 1 /едно/ място.

Изисквания към кандидатите:
1. Образование - висше, магистър по медицина;
2. Членство в БЛС.
3. Лицето да не е осъждано за престъпление по общ характер, да не е лишено от правото да упражнява професията.

Необходими документи
1. Заявление за участие;
2. Професионална автобиография;
3. Копие от диплома за висше медицинско образование;
4. Удостоверение за членство в БЛС.

Конкурсът ще се проведе на два етапа:
1. Проверка на документи за съответствие с обявените изисквания;
2. Събеседване с кандидатите.

Документите се подават в запечатан непрозрачен плик, на който е изписано: “Конкурс за длъжността лекар, специализант по урология“.
Документи за кандидатстване се приемат в Деловодството на болницата на адрес: гр. Габрово, ул.„Илиев-детския“ № 1, всеки работен ден от 08.00 ч. до 16.30 ч.
Срок за подаване на документи – от 13.10.2022г. до 13.11.2022г.

Дата на публикуване – 12.10.2022г.


[left]Свободни работни места в МБАЛ „Д-р Тота Венкова” АД Габрово
ОБЯВА ЗА ЛЕКАР СПЕЦИАЛИЗАНТ ПО АНЕСТЕЗИОЛОГИЯ И ИНТЕНЗИВНО ЛЕЧЕНИЕ

На основание чл. 90 и чл.91 от КТ и във връзка с чл. 17 от Наредба № 1 /22.01.2015 год. на МЗ за придобиване на специалност в системата на здравеопазването и Заповед № РД-06-996/23.09.2022г. на Изпълнителния директор на МБАЛ „Д-р Тота Венкова” АД Габрово обявява конкурс за лекар специализант по анестезиология и интензивно лечение в Отделение по анестезиология и интензивно лечение – 2 /две/ места.

Изисквания към кандидатите:
1. Образование - висше, магистър по медицина.
2. Членство в БЛС.
3. Лицето да не е осъждано за престъпление по общ характер, да не е лишено от правото да упражнява професията.

Необходими документи
1. Заявление за участие;
2. Професионална автобиография;
3. Копие от диплома за висше медицинско образование;
4. Удостоверение за членство в БЛС.

Конкурсът ще се проведе на два етапа:
1. Проверка на документи за съответствие с обявените изисквания;
2. Събеседване с кандидатите.

Стартова заплата 2500,00 /две хиляди и петстотин/ лв.

Документите се подават в запечатан непрозрачен плик, на който е изписано: “Конкурс за длъжността лекар, специализант по анестезиология и интензивно лечение“.
Документи за кандидатстване се приемат в Деловодството на болницата на адрес: гр. Габрово, ул.„Илиев-детския“ № 1, всеки работен ден от 08.00 ч. до 16.30 ч.
Срок за подаване на документи – от 24.09.2022г. до 24.10.2022г.

Дата на публикуване – 23.09.2022г.

ОБЯВА ЗА ДЛЪЖНОСТИ ЛЕКАР СПЕЦИАЛИЗАНТ

МБАЛ „Д-р Тота Венкова” АД Габрово обявява предложенията си за места финансирани от държавата за 2022г. по клинични специалности, които се заемат въз основа на срочен трудов договор по чл. 11, ал.1 от Наредбата № от 2015г. за придобиване на специалност в системата на здравеопазването:
1. Анестезиология и интензивно лечение - 2;
2. Кардиология - 1;
3. Образна диагностика - 1;
4. Трансфузионна хематология - 1;
5. Урология - 1;
6. Хирургия - 1;
7. Ортопедия и травматология - 1;
8. УНГ болести - 1

В срок до 10.09.2022г. желаещите да кандидатстват по упоменатите по горе специалности, заявяват това писмено до МБАЛ „Д-р Тота Венкова” АД Габрово /като изрично вписват за коя специалност желаят/.
ОБЯВА ЗА ЛЕКАР СПЕЦИАЛИЗАНТ ПО НЕРВНИ БОЛЕСТИ


На основание чл. 90 и чл.91 от КТ и във връзка с чл. 17 от Наредба № 1 /22.01.2015 год. на МЗ за придобиване на специалност в системата на здравеопазването и Заповед № РД-06-704/20.06.2022г. на Изпълнителния директор на МБАЛ „Д-р Тота Венкова” АД Габрово обявява конкурс за лекар специализант по Нервни болести в Отделение по нервни болести – 1 /едно/ място.

Изисквания към кандидатите:
1. Образование - висше, магистър по медицина;
2. Членство в БЛС.
3. Лицето да не е осъждано за престъпление по общ характер, да не е лишено от правото да упражнява професията.

Необходими документи
1. Заявление за участие;
2. Професионална автобиография;
3. Копие от диплома за висше медицинско образование;
4. Удостоверение за членство в БЛС.

Конкурсът ще се проведе на два етапа:
1. Проверка на документи за съответствие с обявените изисквания;
2. Събеседване с кандидатите.

Документите се подават в запечатан непрозрачен плик, на който е изписано: “Конкурс за длъжността лекар, специализант по Нервни болести“.
Документи за кандидатстване се приемат в Деловодството на болницата на адрес: гр. Габрово, ул.„Илиев-детския“ № 1, всеки работен ден от 08.00 ч. до 16.30 ч.
Срок за подаване на документи – от 22.06.2022г. до 22.07.2022г.

Дата на публикуване на обявата 21.06.2022 г.
МБАЛ „Д-р Тота Венкова” АД Габрово обявява предложенията си за места финансирани от държавата за 2022г. по клинични специалности, които се заемат въз основа на срочен трудов договор по чл. 11, ал.1 от Наредбата № от 2015г. за придобиване на специалност в системата на здравеопазването:
1. Анестезиология и интензивно лечение - 1;
2. Кардиология - 1;
3. Образна диагностика - 1;
4. Трансфузионна хематология - 1;
5. Урология - 1

В срок до 10.04.2022г. желаещите да кандидатстват по упоменатите по горе специалности, заявяват това писмено до МБАЛ „Д-р Тота Венкова” АД Габрово /като изрично вписват за коя специалност желаят/.
На основание чл. 90 от КТ, чл. 11 ал.1 и чл. 17 ал.1 от Наредба № 1 /22.01.2015 год. на МЗ за придобиване на специалност в системата на здравеопазването и Заповед № РД-06-1637/11.10.2021г. на Изпълнителния директор на МБАЛ „Д-р Тота Венкова” АД Габрово се обявява конкурс за следните длъжности:
1. Лекар специализант по акушерство и гинекология в Отделение по акушерство и гинекология – 1 /една/ длъжност;
2. Лекар специализант по анестезиология и интензивно лечение в Отделение по анестезиология и интензивно лечение – 1 /една/ длъжност;
3. Лекар специализант по гастроентерология във Вътрешно отделение– 1 /една/
длъжност;
4. Лекар специализант по ендокринология и болести на обмяната във Вътрешно отделение – 1 /една/ длъжност;
5. Лекар специализант по инфекциозни болести в Отделение по инфекциозни болести– 1 /една/ длъжност;
6. Лекар специализант по кардиология в Кардиологично отделение– 1 /една/ длъжност;
7. Лекар специализант по медицинска онкология в Отделение по медицинска онкология– 1 /една/ длъжност;
8. Лекар специализант по нервни болести в Отделение по нервни болести– 1 /една/ длъжност;
9. Лекар специализант по нефрология в Отделение по нефрология и хемодиализа – 1 /една/ длъжност;
10. Лекар специализант по образна диагностика в Отделение по образна диагностика – 1 /една/ длъжност;
11. Лекар специализант по ортопедия и травматология в Отделение по ортопедия и травматология – 1 /една/ длъжност;
12. Лекар специализант по педиатрия в Отделение по педиатрия – 1 /една/ длъжност;
13. Лекар специализант по трансфузионна хематология в Отделение по трансфузионна хематология – 1 /една/ длъжност;
14. Лекар специализант по урология в Отделение по урология – 1 /една/ длъжност;
15. Лекар специализант по ушно-носно-гърлени болести в Отделение по ушно-носно-гърлени болести – 1 /една/ длъжност;
16. Лекар специализант по физикална и рехабилитационна медицина в Отделение по физикална и рехабилитационна медицина – 1 /една/ длъжност;
17. Лекар специализант по хирургия в Отделение по хирургия – 1 /една/ длъжност.

Изисквания към кандидатите:
1. Образование - висше, магистър по медицина;
2. Членство в БЛС.
3. Лицето да не е осъждано за престъпление по общ характер, да не е лишено от правото да упражнява професията.

Конкурсът ще се проведе на два етапа:
1. Проверка на документи за съответствие с обявените изисквания;
2. Събеседване с кандидатите.

Необходими документи
1. Заявление за участие;
2. Професионална автобиография;
3. Копие от диплома за висше медицинско образование;
4. Удостоверение за членство в БЛС.

Документи за кандидатстване да се приемат в Деловодството на болницата на адрес: гр. Габрово, ул.„Илиев-детския“ № 1, всеки работен ден от 08.00 ч. до 16.30 ч.
Срок за подаване на документи – от 14.10.2021г. до 14.11.2021г.
Документите да се подават в запечатан непрозрачен плик, на който е изписано: “Конкурс за длъжността лекар, специализант по ………………………….“.
На кандидатите подали своите документи се предоставя копие на Длъжностна характеристика.
Избраният кандидат се назначава на трудов договор по чл. 68, ал. 1 т. 2 от КТ и при условията на Наредба № 1 /22.01.2015 год. на МЗ за придобиване на специалност в системата на здравеопазването.

Тел. за връзка: 066/899697
Лекари специализанти:

МБАЛ „Д-р Тота Венкова” АД Габрово обявява предложенията си за места финансирани от държавата за 2022г. по клинични специалности, които се заемат въз основа на срочен трудов договор по чл. 11, ал.1 от Наредбата № 1 от 2015г. за придобиване на специалност в системата на здравеопазването:
1. Анестезиология и интензивно лечение - 1;
2. Кардиология - 1;
3. Образна диагностика - 1;
4. Трансфузионна хематология - 1;
5. Урология - 1

В срок до 24.10.2021г. желаещите да кандидатстват по упоменатите по горе специалности, заявяват това писмено до МБАЛ „Д-р Тота Венкова” АД Габрово /като изрично вписват за коя специалност желаят/.
Свободните длъжности на лекари-специализанти по Наредба № 1 от 22.01.2015 г. за придобиване на специалност в системата на здравеопазването, издадена от Министерството на здравеопазването обн. ДВ. бр.7 от 27 Януари 2015г. в МБАЛ „Д-р Тота Венкова” АД за 2021г. са:

1. Акушерство и гинекология - 2
2. Анестезиология и интензивно лечение - 2
3. Вътрешни болести - 1
4. Гастроентерология - 1
5. Ендокринология и болести на обмяната - 1
6. Инфекциозни болести - 1
7. Кардиология - 1
8. Клинична лаборатория - 1
9. Кожни и венерически болести - 1
10. Медицинска онкология - 1
11. Нервни болести - 1
12. Нефрология - 1
13. Образна диагностика - 1
14. Ортопедия и травматология - 1
15. Очни болести - 1
16. Педиатрия - 1
17. Трансфузионна хематология - 1
18. Урология - 1
19. Ушно-носно-гърлени болести - 1
20. Физикална и рехабилитационна медицина - 1
21. Хирургия - 1


Зачислените за специализация лекари подписват договор с лечебното заведение.


За контакти: 0887 77 48 48 – Д. Недева, Експерт подбор на персонала.