МНОГОПРОФИЛНА БОЛНИЦА ЗА АКТИВНО ЛЕЧЕНИЕ
"Д-р Тота Венкова" АД, гр. Габрово

Аз съм здравноосигурен

Аз съм здравноосигурен. Имам право на:

 • достъпна и качествена здравна помощ;
 • информация за здравословното ми състояние и методите за лечението ми;
 • първична извънболнична медицинска помощ;
 • специализирана извънболнична медицинска помощ;
 • медико-диагностични изследвания;
 • високоспециализирани медицински дейности;
 • дентална помощ;
 • болнична помощ;
 • лекарства за домашно лечение;
 • мнение на повече от един лекар за диагнозата, лечението и прогнозата на заболяването ми;
 • отказ от лечение;
 

Всичко, което съм споделил с лекаря, е поверително.

Ако не съм доволен от качеството на медицинската и дентална помощ, оказана ми от договорен партньор на НЗОК/РЗОК, мога да подам писмен сигнал до директора на районната здравноосигурителна каса по местоживеене, или до директора на Националната здравноосигурителна каса. В случай на неправомерно взета сума трябва да приложа и копие от финансовия документ, издаден от лечебното заведение.
Контролните органи ще извършат проверка за изясняване на фактите и ще получа писмен отговор на подадения сигнал.
 
Като пациент имам право на информирано съгласие:

Информирано съгласие е своевременното предоставяне на медицинска информация в подходяща форма и обем, което дава възможност за избор на лечение. За получаването на информирано съгласие лекуващият лекар (лекар по дентална медицина) уведомява пациента, съответно неговия родител, настойник или попечител.
В случаите, когато е налице отказ на родителя, настойника или попечителя и е застрашен животът на пациента, ръководителят на лечебното заведение може да вземе решение за осъществяване на животоспасяващо лечение.

Всяка медицинска и дентална дейност, свързана с моето лечение, се осъществява след изразено от мен информирано съгласие.

Лекуващият лекар трябва да ме уведоми за:

 • диагнозата и характера на заболяването ми;
 • целите, начина и различните възможности на лечението, както и очакваните резултати и прогнозата;
 • рисковете, свързани с предлаганото лечение, включително страничните ефекти и нежеланите лекарствени реакции, болка и други неудобства;
 • вероятността от благоприятно повлияване или риска за здравето при прилагане на други методи на лечение, както и при отказ от лечение;
 • повишения риск за живота и здравето при хирургични операции, упойки и при други сложни медицински манипулации. (В тези случаи информираното съгласие се предоставя в писмена форма.);


Аз избирам свободно своя личен лекар.

От него получавам личната си здравноосигурителна книжка.
Към личния си лекар се обръщам винаги, когато имам здравословен проблем и се нуждая от консултация, изследвания, домашно или болнично лечение, както и за предписване на лекарства.
 
Ако пребивавам в друго населено място за срок до един месец и трябва да получа медицинска помощ, мога да се обърна към всеки общопрактикуващ лекар за съдействие. Необходимо е да му представя здравноосигурителната си книжка.
Ако ми се налага да пребивавам в друго населено място за срок от един до пет месеца, трябва да направя временен избор на общопрактикуващ лекар. За целта трябва да закупя от книжарница за медицинска документация регистрационен формуляр за временен избор. Формулярът се попълва от лекаря, който ще ме обслужва за периода на пребиваването ми на новото място. При изтичане на срока на временния избор автоматично се възстановява постоянният ми избор на общопрактикуващ лекар.
 
Ако не съм доволен от общопрактикуващия лекар или отида да живея на друго място, имам право да си избера нов личен лекар. Това става два пъти в годината – от 1 до 30 юни и от 1 до 31 декември. За смяната ми е нужен специален формуляр, който трябва да закупя от книжарница за медицинска документация. С формуляра трябва да отида при новоизбрания личен лекар и на място да попълня моите, и на лекаря, лични данни. Трябва да представя на новоизбрания лекар здравноосигурителна книжка (или третия екземпляр от регистрационния формуляр, ако нямам здравноосигурителна книжка). Не е необходимо да уведомявам досегашния си личен лекар за извършената смяна.

 
Имам здравословен проблем.

Посещавам личния си лекар. Той ме преглежда и ми назначава лечение.
В лекарския кабинет е изложена информация кои категории граждани са освободени от потребителска такса при получаване на медицински и дентални услуги. Ако не попадам в изброените категории, заплащам потребителска такса в размер на 1% от минималната работна заплата за страната.
 
Трябва да ми се направят изследвания.

Лекарят ме изпраща с направление за медико-диагностични изследвания в лаборатория. Направлението може да се използва до 30 календарни дни от издаването му.
В лабораторията заплащам такса за вземане на биологичен материал.
 
Нуждая се от консултация при лекар специалист.

Моят личен лекар ме изпраща с талон-направление при лекар със съответната специалност. Направлението може да се ползва до 30 календарни дни от издаването му.
Лекарят специалист ме преглежда, и ако се нуждая от допълнителни изследвания, издава направление за тях. Той ми назначава лечение. Срокът за извършване на вторичен преглед от изпълнител на СИМП е до 45 календарни дни от датата на извършване на първичния преглед.
За всяко посещение при лекаря заплащам потребителска такса  размер на 1% от минималната работна заплата.
 
Трябва да се лекувам вкъщи.

Лекуващият лекар назначава лечение. Той ми издава болничен лист за срок до 7 дни без прекъсване, но за не повече от 40 дни (с прекъсване) в една календарна година.
 
За домашното ми лечение са необходими лекарства.

Лекарят ме информира кои медикаменти се заплащат изцяло или частично от НЗОК. Предписва ми лекарствата на рецепта-бланка на НЗОК и аз ги получавам от аптека, която е сключила договор с касата. Ако здравната каса не поема изцяло цената на предписаните лекарства, доплащам нужната сума.
Ако лекарствата за моето лечение не се заплащат от НЗОК, лекарят издава обикновена рецепта и аз мога да ги купя от всяка аптека.
За лечение на остри заболявания лекарят ми изписва медикаменти за не повече от 10 дни, като задължително указва срока на валидност на рецептата.
 
Имам хронично заболяване.

Личният ми лекар ме информира дали подлежа на диспансеризация при него или трябва да бъда включен за диспансерно наблюдение при лекар специалист. Лекарят, при когото се водя на диспансерен отчет, ме информира какви и колко изследвания и консултации трябва да ми се правят. Той проследява хроничното ми заболяване.
 
За лечението на хроничното ми заболяване са необходими лекарства.

Нужно е да закупя от книжарница за медицинска документация Рецептурна книжка на хронично болния, в която личният ми лекар вписва своите и моите данни, и отбелязва хроничните ми заболявания. Трябва да заверявам рецептурната книжка в районната здравноосигурителна каса по местоживеене или в съответния общински офис на РЗОК.
В рецептурната книжка личният ми лекар или лекарят специалист по профила на заболяването ми вписва лекарствата и медицинските изделия, нужни за моето лечение.
Всеки месец лекарят, наблюдаващ хроничното ми заболяване, изписва нужните лекарства на рецепта-бланка на НЗОК и ги вписва в рецептурната книжка.
С рецептурната книжка и рецептата получавам лекарството от аптека, сключила договор с НЗОК. Ако то е платено частично от здравната каса, доплащам необходимата сума.
Рецептата за лекарствата за хроничното ми заболяване има валидност 30 дни. Изключение правят медикаментите, съдържащи наркотични вещества. Те се изписват за не повече от 30 дни, но срокът на валидност на рецептата е 7 дни от датата на издаването.
Трябва своевременно да представям за заверка рецептурната си книжка в РЗОК по местоживеене. Трябва да подам и декларация, с която да удостоверя, че съм здравноосигурен.

За лечението ми са нужни скъпоструващи лекарства, изписвани по протоколи IА или IВ.

Лекарят специалист, който наблюдава състоянието ми, ме информира какви документи трябва да представя пред РЗОК, за да кандидатствам за лечение със скъпоструващи лекарства. Лекарят изготвя и нужния протокол-бланка на НЗОК.
Подавам документите, заедно с молба за отпускане на съответното лекарство, до директора на районната здравноосигурителна каса по местоживеене. Трябва да подам и декларация, с която да удостоверя, че съм здравноосигурен.
С рецептурната книжка, рецептата и ксерокопието от протокола получавам лекарството от аптека, сключила договор с НЗОК. Ако то е платено частично от здравната каса, доплащам необходимата сума.
Ако получавам скъпоструващи лекарства по протокол IA за дадено заболяване, не може да ми бъде предписвано друго лекарство за същото заболяване от Лекарствения списък на НЗОК.
 
Нуждая се от дентално лечение.

Мога да посетя всеки лекар по дентална медицина, сключил договор със здравната каса. На видно място в кабинета му е обявен списък с дейности, които са изцяло или частично заплатени от здравната каса.
Трябва да представя на лекаря по дентална медицина личната си здравноосигурителна книжка, в която той вписва какви лечебни дейности от договорените със здравната каса ми е извършил. Ако тези дейности не са заплатени изцяло от НЗОК, доплащам необходимата сума.
За всяко посещение при лекаря по дентална медицина заплащам потребителска такса в размер на 1% от минималната работна заплата.
 
Нуждая се от консултация или лечение при специалист по дентална медицина.

Лекарят по дентална медицина ме изпраща с талон-направление при специалист. Той ме консултира и провежда лечението, за което доплащам или заплащам изцяло. Ако се окаже, че трябва да се лекувам или оперирам в болница, специалистът (или общопрактикуващият лекар по дентална медицина) ми издава талон-направление за болнично лечение.
 
Трябва да постъпя за лечение в болница.

Личният ми лекар или специалистът ме изпращат с талон-направление към избрана от мен болница, която е сключила с РЗОК договор за лечение на съответното заболяване по клинична пътека. Направлението е валидно 30 дни до прегледа в диагностично-консултативния блок на болницата.
При постъпването в лечебното заведение лекарят ме преглежда, обяснява ми диагнозата и обсъжда с мен начина на лечението, както и рисковете, свързани с него.
НЗОК заплаща изцяло лечението ми по клинична пътека, заедно с лекарствата и консумативите, с изключение на случаите, които са изрично упоменати.
За всеки ден болнично лечение заплащам само потребителска такса в размер на 2% от минималната работна заплата. Ако се налага да се лекувам в болница повече от 10 дни за една година, не заплащам потребителска такса за престоя си след десетия ден.
Лечението по клинична пътека включва и контролен преглед след изписването ми от болничното заведение.
Трябва да предоставя издадената ми от болницата епикриза на личния си лекар, защото той ще продължи да наблюдава моето здравословно състояние.
Когато се лекувам в болница имам право:
да приема или да откажа посещения;
да ползвам услугите на психотерапевт, юрист и свещенослужител;
да продължа образованието си и да имам достъп до занимания, отговарящи на моите социални, религиозни и културни потребности.
 
Страдам от нелечими заболявания с неблагоприятна прогноза.

Имам право на палиативни медицински грижи. Те се оказват от личния лекар, от лечебни заведения за извънболнична и болнична помощ, от диспансери и хосписи. Тези грижи включват:
медицинско наблюдение;
премахване на болката и психоемоционалните ефекти на болестта;
морална подкрепа за мен и моите близки.
 
Като здравноосигурен аз имам и задължения:

 • Трябва редовно да плащам здравноосигурителните си вноски;
 • Трябва да нося личната си здравноосигурителна книжка винаги, когато посещавам личния си лекар или лекаря по дентална медицина;
 • Трябва да се явявам на задължителен профилактичен преглед, изследване или имунизация;
 • Трябва да изпълнявам предписанията на лекаря, както и изискванията за профилактика на заболяванията;
 • Трябва да спазвам установения вътрешен ред на лечебното заведение, в което полу­чавам медицинска или дентална помощ;
 • Трябва да уважавам професионалното и човешкото достойнство на лекарите;
 • Не трябва да увреждам умишлено собственото си здраве или здравето на друг човек;


Потребителска такса за оказана извънболнична и болнична медицинска и дентална помощ не заплащат:

 • Деца до 18-годишна възраст и навършилите 18-годишна възраст до завършване на образованието си(редовна форма на обучение);
 • Неработещи членове на семейството, регистрирани в Бюрото по труда, независимо дали получават обезщетение;
 • Пострадали при/или по повод на отбраната на страната;
 • Ветерани от войните, военноинвалиди;
 • Задържани под стража или лишени от свобода;
 • Социално слаби, получаващи помощи според Правилника за прилагане на Закона за социално подпомагане;
 • Граждани без доходи, настанени в домове за социални грижи;
 • Медицински специалисти (завършили медицински училища).
 • Пациенти със злокачествени новообразувания;
 • Бременни и родилки до 45 дни след раждането;
 • Здравноосигурени лица, страдащи от заболявания с тежка степен на намалена работоспособност, съгласно “Наредба за медицинска експертиза на работоспособността” / обн. ДВ, бр. 47 от 7.06.05 г./;


В Приложение № 14 към Националния рамков договор 2010( линк “Национален рамков договор 2010” на електронната страница на НЗОК) е поместен списък на заболяванията, при които здравноосигурените граждани са освободени от заплащане на потребителска такса.
 
Съгласно промяна в Закона за здравното осигуряване, от 1 юли 2008 г., потребителска такса в размер на 1 лев за оказана извънболнична медицинска и дентална помощ заплащат лицата, навършили 60 години - за жените и 63 години - за мъжете.

 
Потребителска такса заплащам за оказана медицинска и дентална помощ:

 • Преглед
 • Поставяне на диагноза
 • Издаване на направление за консултация или за изследвания - след преглед
 • Назначаване на медикаментозно лечение (изписване на рецепта) - след преглед
 • Възстановителни процедури
 • Изследвания
 • Лечение
 • Профилактични дейности