МНОГОПРОФИЛНА БОЛНИЦА ЗА АКТИВНО ЛЕЧЕНИЕ
"Д-р Тота Венкова" АД, гр. Габрово

Специализирани консултации за деца с увреждания, деца с хронични заболявания, недоносени деца, родилки и бременни

Утвърдил: П
Заместник директор МД
д-р Георги Стайков


ПРАВИЛА


за предоставянето на специализирани консултации от медицински и немедицински специалисти за деца с увреждания, деца с хронични заболявания, недоносени деца, родилки и бременни на място в здравно-консултативния център или в дома по искане на лекар от друго лечебно заведение”


глава първа
ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ


Чл. 1 (1)Настоящите правила се създават във връзка с изпълнение на Договор № РД-06-136 от 07.09.2015 година между Министерство на Здравеопазването, Договор № РД-06-179/15.07.2016 година между Министерство на Здравеопазването и МБАЛ „Д-р Тота Венкова” АД гр. Габрово, в частта му - „Осигуряване на комплексно обслужване на бременни жени и деца в здравно-консултативен център за майчино и детско здраве в рамките на Националната програма за подобряване на майчиното и детско здраве (2014-2020)”, наричани по-долу „Правилата“ .
(2) Правилата имат за цел организиране дейността на създадения Здравно- консултативен център за майчино и детско здраве и информиране на обществеността за функциите му, както и възможността да се ползват от предлаганите грижи.
Чл. 2 (1)Правилата уреждат дейността на Здравно-консултативен център за майчино и детско здраве създаден за срок от 21.09.2015 година до приключване на програмата година в МБАЛ „Д-р Тота Венкова” АД гр. Габрово.
(2) Здравно-консултативен център за майчино и детско здраве се намира в кабинет № 2, находящ се на П-ри етаж в АГ комплекс при МБАЛ „Д-р Тота Венкова” АД гр. Габрово.
(3) Работното време на Здравно-консултативен център за майчино и детско здраве, е Всеки делничен ден от 8,00 до 16,30 часа.
(4) В Здравно-консултативния център за майчино и детско здраве са на разположение в рамките на работното време - Координатор; Социален работник и Психолог.

глава втора

ДЕЙНОСТИ НА КООРДИНАТОРА


Чл. 3 Координаторът ежедневно събира и анализира данни за хоспитализираните в лечебното заведение деца, родилки и бременни и заявените нужди(от пациентите, техните близки или лекуващият лекар) от осигуряване на подкрепа от психолог или социален работник.
Чл. 4 Координаторът приема и регистрира постъпилите по телефона, на електронния адрес или на място в центъра запитвания и направления за ползване на услугите на центъра.
Чл. 5 Координаторът изготвя график и организира предоставянето на специализирани консултации от медицински и немедицински специалисти, за деца с увреждания, деца с хронични заболявания, недоносени деца, родилки и бременни с патологии на бременността на място в здравно-консултативния център или в дома по искане на лекар от друго лечебно заведение.
Чл. 6 Координаторът приема и регистрира лицата, посетили Центъра (деца, родилки и бременни с патологии на бременността).
Ч. 7 Координаторът поддържа база данни на децата с хронични заболявания и с увреждания от областта посетили центъра.
Чл. 8 Координаторът предоставя логистична помощ и координационни дейности за подкрепа на семействата на деца с хронични заболявания, с увреждания и недоносени деца
Чл. 9 Координаторът изготвя ежемесечни отчети за дейността на центъра, които предоставя на ръководителя на лечебното заведение за утвърждаване.

глава трета
ДЕЙНОСТИ НА СОЦИАЛНИЯ РАБОТНИК

Чл. 10 Социалният работник съвместно с координатора събира информация за избрания личен лекар на всички изписани от лечебното заведение новородени.
Чл. 11 Социалният работник предоставя информация на семействата, които не са направили избор на личен лекар на новородено, за необходимостта и отговорността за осигуряване грижи за детето след изписването му.
Чл. 12 Социалният работник предоставя информация на Държавната агенция за закрила на детето при установяване на деца в риск.
Чл. 13 Социалният работник осигурява връзка и насочва към социални служби при необходимост от социални услуги за деца с хронични заболявания и увреждания и на бременни жени, хоспитализирани в лечебното заведение и амбулаторно посетили Центъра и бременни жени от областта.
глава четвърта

ДЕЙНОСТИ НА ПСИХОЛОГА


Чл. 14 (1)Психологът консултира и оказва психологическа подкрепа на деца с хронични заболявания и увреждания, както и техните родители, на родители на недоносени деца, бременни жени с патологична бременност и родилки.
(2) Психологическата помощ се оказва на деца и техните родители и на бременни жени, хоспитализирани в лечебното заведение, както и амбулаторно посетили Центъра деца и бременни жени от областта.
Чл. 15 За предоставяне на психологическа подкрепа и консултиране на деца и бременни жени, хоспитализирани в лечебното заведение Психологът:
Осигурява минимум една консултация по време на хоспитализацията на дете с увреждане, хронично заболяване, недоносено дете.
Консултациите на бременни и родилки хоспитализирани в лечебното заведение да се осъществяват по искане на лекуващия екип в клиниката, като при констатирана необходимост се провеждат допълнителни консултации.
Проведената/ите консултации, с констатации на психолога се обсъждат с лекуващия лекар и се прилагат към ИЗ
При необходимост могат да се ангажират допълнителни специалисти в т.ч. лекари психиатри.

глава пета
РЕД ЗА НАСОЧВАВАНЕ НА ДЕЦАТА КЪМ ЗДРАВНО-КОНСУЛТАТИВЕН ЦЕНТЪР ЗА МАЙЧИНО И ДЕТСКО ЗДРАВЕ И
ПОЛЗВАНЕ НА ГРИЖИТЕ


Чл. 15 Насочването на детето към центъра се осъществява от ОПЛ на детето или лекар специалист от извънболнична медицинска помощ, след изчерпване на диагностично-терапевтичните възможности в извънболничната помощ за дейности в обхвата на задължителното здравно осигуряване.
Чл. 16(1) Отговорен за проверка на документацията за насочването на пациентите към центъра е Координаторът.
(2) В случаите, в които пациентите/техните законни представители се обърнат самостоятелно към центъра, те следва да бъдат подробно информирани от Координатора и Социалния работник за реда и условията за прием в центъра
Чл. 17 Координаторът води дневник и изготвя предварително график на консултациите, които се осъществяват от лекари специалисти от лечебното заведение, в зависимост от диагнозата и искането на насочващия лекар.
Чл. 18 (1)При необходимост да се осигуряват допълнителни консултации, при наличие на заболявания възникнали по време на бременността, в т.ч. и допълнителен преглед по АГ, освен прегледа по чл. 7, ал. 2, т. 1 от Наредба № 26/14.06.2007 г.
Чл. 19 (1) При необходимост да се предоставят домашни посещения деца с увреждания, деца с хронични заболявания, недоносени деца до 1 година
(2) Посещенията в дома на детето се организират от Координатора по предварителни изготвен график с транспорт на лечебното заведение.
Чл. 20 (1)При установяване на необходимост от допълнителни консултации, изследвания или лечение в друго лечебно заведение, специалистите в Центъра следва да:
*Информират пациента/неговите законни представители за реда за осъществяване на необходимите медицински дейности и конкретни лечебни заведения, в които могат да бъдат осъществени високоспециализирани медицински дейности. Отговорен за това е Координаторът и Социалният работник, а при необходимост и психолог.
*При съгласие на пациента/неговите законни представители, Координаторът и Социалният работник, да организират насочването му за консултация/диагностика/ в друго лечебно заведение, в т.ч. към разкритите комисии по Националната програма за подобряване на майчиното и детско здраве (2014-2020) към университетските болници.
*За всяка осъществена консултация да се попълва информационна карта по образец, от специалистите осъществили консултациите.

глава шеста
ОТЧЕТ И ОТЧЕТНИ ДОКУМЕНТИ


Чл. 21. До 5-то число на месеца следващ месеца на извършените консултации Координаторът да представя на Главен счетоводител на МБАЛ „Д-р Тота Венкова” АД гр. Габрово месечна отчетна форма и име на специалиста извършил консултациите.
Чл. 22 .В срок до 15-то число в месеца на представената отчетна форма, Главен счетоводител на МБАЛ „Д-р Тота Венкова” АД гр. Габрово да изпраща в Министерството на Здравеопазването попълнената отчетна форма на хартиен носител. Към отчета да се прилагат документи удостоверяващи изплащане на възнаграждения на Координатор, Социален работник и Психолози за работа в Центъра.


ПРЕХОДНИ И ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ


§ 1 . Настоящите правила се създават на основание на основание ЗЛЗ, 330 и подзаконовите нормативни актове в системата на здравеопазването, както и Закона за Счетоводството и във връзка с изпълнение на Договор № РД-06-136 от 07.09.2015 година между Министерство на Здравеопазването и МБАЛ „Д-р Тота Венкова” АД гр. Габрово, в частта му - „Осигуряване на комплексно обслужване на бременни жени и деца в здравно-консултативен център за майчино и детско здраве в рамките на Националната програма за подобряване на майчиното и детско здраве (2014-2020)”,
§ 2. Правилата влизат в сила в деня на утвърждаването им със Заповед на изпълнителния директор на МБАЛ „Д-р Тота Венкова” АД, гр. Габрово и се изменят, допълват и отменят по реда на утвърждаването им.
§ 3. Правилата се публикуват на официалната интернет-страница на лечебното заведение.Изготвил:
юрк. Е. АнастасоваЗ А П О В Е Д№ РД-06-1447

гр. Габрово 20.08.2021 г.


На основание чл. 69 от Закона за лечебните заведения


В изпълнение на предписания в Констативен протокол от 06.07.2021 година, връчен на 17.08.2021 година във връзка с Договор № РД-06-179/15.07.2016 година между Министерство на Здравеопазването и съгласно Заповед № РД-01-175/05.07.2021 на Заместник Директора на РЗИ Габрово
УТВЪРЖДАВАМ :


1. Промени в ПРАВИЛА за предоставянето на специализирани консултации от медицински и немедицински специалисти за деца с увреждания, деца с хронични заболявания, недоносени деца, родилки и бременни на място в Здравно-консултативния център към МБАЛ "Д-р Тота Венкова" АД, гр. Габрово или в дома по искане на лекар от друго лечебно заведение”Контрол по изпълнение на Заповедта възлагам на Д-р Стайков - ЗДМД.
Препис от настоящата заповед да се сведе до заинтересованите лица за сведение и изпълнение.

Д-р Георги Стайков П
За Изпълнителен директор съгласно заповед РД-06-1439/17.08.2021 г.