МНОГОПРОФИЛНА БОЛНИЦА ЗА АКТИВНО ЛЕЧЕНИЕ
"Д-р Тота Венкова" АД, гр. Габрово

Пациент в болницата

Необходимо е да носите:

1.Направление за хоспитализация (Бланка на НЗОК №1);
2.Епикризи от предходно лечение и медицински изследвания;
3.Рецептурна книжка;
4.Лекарствата, които приемате;
5.Документ за самоличност;
6.Лични вещи: тоалетни принадлежности, чехли, пижама, хавлия;

Прием за болнично лечение:

Първоначалният преглед в МБАЛ „Д-р Тота Венкова” АД, гр. Габрово се извършва от дежурните специалисти в Спешно приемно отделение. По тяхна преценка се определя дали пациентът трябва да постъпи в съответно отделение (хоспитализация) или след консултация, изследвания и медицинска помощ да бъде освободен за домашно лечение. Ако пациентът откаже лечение, той подписва декларация.

1. Приемът на пациенти се осъществява в Спешно приемно отделение след консултация в приемно-консултативните кабинети по отделните медицински специалности.
2.Пациенти за планово лечение при необходимост (липса на свободни легла) се включват в „Лист чакащи” с фиксиране на датата на приема.
3. Спешни пациенти се приемат 24 часа в денонощието.
4.За пациентите преминали по спешност през спешно отделение на болницата е важно представянето на ЕГН - особено за децата, за да могат същите да бъдат регистрирани в информационната система.
4.Проверката на здравноосигурителния статус на приетите за лечение лица в приемно отделение е задължително и се извършва от дежурния медицински специалист в отделението.
5.При несъгласие от страна на пациента по данните за здравно осигуряване на Националния статистически институт, близките на лицето или придружаващите го лица, доказват това с официален документ от НАП.
6.Пациентите с прекъснати здравноосигурителни права, постъпващи за планово лечение, предоставят оригинал от удостоверение от НАП за възстановени права.
7. Пациентите с прекъснати здравно осигурителни права, постъпващи по спешност се приемат веднага за лечение, като в срок от 24 часа или до края на първия работен ден предоставят оригинал от удостоверение от НАП за възстановени права или заплащат 150% от стойността на клиничната пътека по която за лекувани по цени на НЗОК и ценоразписа на болницата.
8. При пациенти, които не възстановят здравноосигурителните си права до един ден преди изписването или не заплатят в брой проведеното лечение, лечебното заведение завежда съдебен иск за възстановяване на нанесените на болницата финансови щети.
9.Социална анкета при здравно неосигурени лица се попълва само и единствено след справка и проучване в Дирекция „Социално подпомагане” и потвърждение, че неосигуреното лице няма доходи, недвижимо имущество, спестявания и всички други критерии, изискуеми според нормативните документи на „Социално подпомагане” за възстановяване на цената на проведеното лечение на болницата.
10.В момента на приема пациентът, членовете на семейството му или придружаващото го лице се информират за предлаганата медицинска помощ, терапевтичния план и очакваните разходи за сметка на пациента, ако има такива.
11.Пациентите, които постъпват за лечение по “клинична пътека” не заплащат лечението си, а само при необходимост консумативи, материали и други, които РЗОК не заплаща на болницата и не са включени в цената на лечението, което се плаща на болницата. В приемно отделение и отделенията на стационара са изложени услуги и дейности, цената на които не се покрива от НЗОК.
12.Всички пациенти лекувани в болницата заплащат потребителска такса - 2% от минималната работна заплата на ден за времето на престоя. Потребителската такса се заплаща в Информационен център в деня на изписването, а в почивни и празнични дни - в приемно отделение срещу попълнени задължителни документи и издаден касов бон. Пациентите заплащат не по-вече от 10 дни потребителска такса за календарната година, независимо от заболяването и мястото на проведено лечение. Доказването на пролежани дни става с оригинал на надлежно издаден документ – отчетен лист за платена потребителска такса. Пациентите освободени от потребителска такса представят копие от документ удостоверяващ това и който се прилага към Историята на заболяване на съответния пациент.
13.Български граждани, живеещи в чужбина и притежаващи валидна европейска здравно-осигурителна карта, както и за чужденци, живеещи в страни от Европейския съюз с такава , ползват права като на български здравно осигурени лица след подписване на декларация по образец, че целта на пребиваване в страната не е ползване на планово медицинско лечение.
14.Пациентът задължително се запознава и подписва “Фиш за информирано съгласие на пациента”, който се прилага към лист Историята на заболяване.
15. Пациентите имат право при желание от тяхна страна на посещения от близки съобразно правилника за вътрешен ред в болницата.
16. Близките на пациентите могат да получат информация за състоянието на болните ежедневно след 11.00 ч.
17.Болничните стаи са обзаведени с телевизионни апарати, които са на разположение на болните срещу почасова такса и се обслужват от външна фирма в определени часове.
18.На централния вход на болницата на партерен етаж има място за купуване на вестници книги, хранителни продукти, стоки от първа необходимост и други. В района на болницата - в хранителния магазин и заведението под АГО отделение се предлагат готвени ястия и хранителни продукти, стоки от първа необходимост за болнично лечение.
19. По желание на пациента – при предварително волеизявление и надлежно попълнени документи, пациентите могат да ползват и следните платени услуги:
- самостоятелна стая
- избор на лекар или на екип за осъществяване на определена медицинска дейност
Всички платени услуги се заплащат в касата на болницата (административен етаж) в работните дни и в Спешно отделение- след работно време и за почивни и празнични дни.
20. Всички платени изследвания по желание на пациента се извършват след предварително заплащане по цени фиксирани в ценоразписа на болницата и издаден финансов бон.

В отделението:

При настаняване в съответното отделение на МБАЛ "Д-р Тота Венкова" АД гр. Габрово, всеки пациентът трябва да информира приемащия го екип за:

  • какви лекарства приема;
  • има ли алергия;
  • има ли контакт и инфекциозно болни;
  • има ли други заболявания, за които приемащият лекар трябва да знае;
  • необходимо ли е да се уведомят близките му, че е приет за лечение;
  • пациентът задължително посочва имена и телефони на близки за връзка при необходимост;Информацията за здравното състояние на болния е поверителна и медицинският персонал няма право да я предава на трети лица, ако той не е разрешил това.

Вътрешен ред
1.В болницата има организирано хранене, като диетите и приготвянето на храната са съобразени със заболяването и етапа на развитието му и определят от лекуващия лекар и консултант по хранене. Требването на пациентите за храна се извършва по предварителна заявка. В деня на изписване на пациентите не се полага обяд.
2.На територията на болницата пушенето е забранено. Някои пациенти използват престоя си в болницата като идеална възможност да откажат тютюнопушенето.
3.Забраната важи и за употребата на алкохол.
4.Спазването на Правилника за вътрешен ред на болницата и отделенията е задължително.
5.Пациентите са длъжни да съдействат на лекуващия екип при провеждане на диагностичните, лечебни и рехабилитационни процедури, като това гарантира успех на проведените здравни грижи.
6.Пациенти нарушаващи Правилника за вътрешен ред или причиняват вреди на лечебното заведение, подлежат на санкции и отговорност съгласно действащото законодателство.

Изписване
За изписването от болницата, пациентът се информира предварително от предния ден.
При желание за това, се уведомяват близките му.
Ако болният настоява да напусне болницата преди да е преминал пълния курс на лечение, той трябва да подпише документ за поемане на лична отговорност. Когато пациентът по собствено желание откаже да завърши необходимото лечение, то той заплаща цената на клиничната пътека по която е лекуван.
При изписването пациентът получава епикриза за проведеното лечение. Един екземпляр от нея се предава на личния лекар. Пациентът получава рецепта за лекарствата, с които ще продължи лечението при домашни условия. Определят се дати за предстоящи 2 контролни прегледа на които пациента има право след изписването.
Контролните прегледи след изписване се провеждат в определени часове, като това е необходимо да съгласувате с лекуващия Ви лекар.


При нарушаване на правата на гражданите, свързани с етично-моралните взаимоотношения лекар-пациент, лекарски грешки и несъответствия в предлаганите медицински услуги, можете:
1.Ако сте пациент да изразите Вашето отношение и удовлетвореност от проведеното лечение в книгите за похвали, жалби и сигнали, намиращи се във всяко клинично отделение.
2.Да подадете сигнал в анонимните кутии за проучване на удовлетвореността на пациентите.
3.Да подадете писмен сигнал до Изпълнителен директор на болницата, директор РЗОК, директор РЗИ или да се обърнете към Българска Асоциация за Закрила на Пациентите. За повече информация: www.patient.bg