МНОГОПРОФИЛНА БОЛНИЦА ЗА АКТИВНО ЛЕЧЕНИЕ
"Д-р Тота Венкова" АД, гр. Габрово

Конкурс за длъжност "Началник отделение"

МБАЛ “Д-р Тота Венкова” АД Габрово

На основание чл. 90 от Кодекса на труда, във връзка с чл. 68, ал.7 от Закона за лечебните заведения и
Заповед № РД-06-1074/14.10.2022г. на Изпълнителния директор МБАЛ „Д-р Тота Венкова” АД Габрово,
обявява конкурс за следните длъжности:

1. Началник отделение на Отделение по нефрология и хемодиализа;
2. Началник отделение на Отделение по очни болести;
3. Началник отделение на Отделение по ортопедия и травматология;
4. Началник отделение на Отделение по анестезиология и интензивно лечение;
5. Началник отделение на Отделение по акушерство и гинекология;
6. Началник отделение на Отделение по неонатология;
7. Началник отделение на Микробиологична лаборатория;
8. Началник отделение на Отделение по клинична патология;
9. Началник отделение на Отделение по трансфузионна хематология

Изисквания към кандидатите:
1. Висше медицинско образование и призната специалност по профила на отделението;
2. Да отговарят на изискванията на профилния стандарт на отделението;
3. Сертификати за допълнителна професионална специализация и квалификация.

Конкурсът ще се проведе на два етапа:
1. Проверка на документи за съответствие с обявените изисквания;
2. Оценка на представения проект на тема: „Управление на медицинската дейност и човешките ресурси на отделението за срок от три години. Управление на финансовите ресурси на отделението в изпълнение на стандарта за финансово управление.” и събеседване с кандидатите.

Необходими документи:
1. Заявление за участие;
2. Професионална автобиография;
3. Копие от диплома за висше медицинско образование;
4. Копие от диплома за придобита специалност по профила на отделението;
5. Сертификати за допълнителна медицинска квалификация;
6. Удостоверение за членство в БЛС;
7. Документ удостоверяващ трудовия стаж;
8. Свидетелство за съдимост;
9. Медицинско удостоверение за психично и соматично здраве;
10. Декларация, че при спечелване на конкурса и постъпване на работа за кандидата е да не упражнява
медицинска дейност по същата специалност в друго лечебно заведение за болнична помощ на територията на
град Габрово;
11. Проект на тема: „Управление на медицинската дейност и човешките ресурси на отделението за срок от три
години. Управление на финансовите ресурси на отделението в изпълнение на стандарта за финансово управление.” – 3 /три/ екземпляра.

Документите се приемат от експерт подбор на персонала, в срок до 16,30 часа 40 (четиридесет) календарни дни от публикуването на обявата. Тел. за връзка – 066/899697.

Обявата е публикувана във вестник „100 Вести”, брой 202 на 18.10.2022г.