МНОГОПРОФИЛНА БОЛНИЦА ЗА АКТИВНО ЛЕЧЕНИЕ
"Д-р Тота Венкова" АД, гр. Габрово

Търг за oтдаване под наем на недвижим имот собственост на МБАЛ "Д-р Тота Венкова"

Тръжни условия и тръжна документация