МНОГОПРОФИЛНА БОЛНИЦА ЗА АКТИВНО ЛЕЧЕНИЕ
"Д-р Тота Венкова" АД, гр. Габрово

Конкурс за длъжност "Старша медицинска сестра"

МБАЛ “Д-р Тота Венкова” АД Габрово
На основание чл. 90 от Кодекса на труда, във връзка с чл. 68, ал.6 от Закона за лечебните заведения и
Заповед № РД-06-1076/14.10.2022г. на Изпълнителния директор МБАЛ „Д-р Тота Венкова” АД Габрово,
обявява конкурс за следните длъжности:

1. Старша медицинска сестра Отделение по анестезиология и интензивно лечение;
2. Старша медицинска сестра Отделение по инфекциозни болести;
3. Старша акушерка Отделение по акушерство и гинекология;
4. Старши медицински лаборант Микробиологична лаборатория;
5. Старши медицински лаборант Клинична лаборатория;
6. Старши медицински лаборант Отделение по клинична патология

Изисквания към кандидатите:
1. Кандидатите да притежават образователно-квалификационна степен бакалавър или магистър, специалност “Управление на здравни грижи”.
2. Трудов стаж като медицински специалист – минимум 3 /три/ години.
3. Курсове и сертификати за допълнителна професионална квалификация.

Конкурсът ще се проведе на два етапа:
1. Проверка на документи за съответствие с обявените изисквания;
2. Оценка на представения проект на тема: “Управление и организация на медицинските грижи и човешките ресурси на отделението за срок от 3 /три/ години.” и събеседване с кандидатите.

Необходими документи:
1. Заявление за участие;
2. Професионална автобиография;
3. Ксерокопие на диплома за завършена образователно-квалификационна степен бакалавър или магистър, специалност “Управление на здравни грижи”;
4. Курсове и сертификати за повишаване на квалификацията;
5. Препис извлечение от трудовата книжка; Свидетелство за съдимост;
6. Медицинско удостоверение за психично и соматично здраве;
7. Проект на тема: “Управление и организация на медицинските грижи и човешките ресурси на отделението за срок от 3 /три/ години.” – 3 /три/ екземпляра.

Документите се приемат от експерт подбор на персонала, в срок до 16,30 часа 40 (четиридесет) календарни дни от публикуването на обявата. Тел. за връзка – 066/899697.

Обявата е публикувана във вестник „100 Вести”, брой 202 на 18.10.2022г.