МНОГОПРОФИЛНА БОЛНИЦА ЗА АКТИВНО ЛЕЧЕНИЕ
"Д-р Тота Венкова" АД, гр. Габрово

Свободни работни места

Свободни работни места в МБАЛ „Д-р Тота Венкова” АД Габрово

ОБЯВА ЗА ДЛЪЖНОСТИ ЛЕКАР СПЕЦИАЛИЗАНТ
На основание чл. 90 от КТ, чл. 11 ал.1 и чл. 17 ал.1 от Наредба № 1 /22.01.2015 год. на МЗ за придобиване на специалност в системата на здравеопазването и Заповед № РД-06-1637/11.10.2021г. на Изпълнителния директор на МБАЛ „Д-р Тота Венкова” АД Габрово се обявява конкурс за следните длъжности:
1. Лекар специализант по акушерство и гинекология в Отделение по акушерство и гинекология – 1 /една/ длъжност;
2. Лекар специализант по анестезиология и интензивно лечение в Отделение по анестезиология и интензивно лечение – 1 /една/ длъжност;
3. Лекар специализант по гастроентерология във Вътрешно отделение– 1 /една/
длъжност;
4. Лекар специализант по ендокринология и болести на обмяната във Вътрешно отделение – 1 /една/ длъжност;
5. Лекар специализант по инфекциозни болести в Отделение по инфекциозни болести– 1 /една/ длъжност;
6. Лекар специализант по кардиология в Кардиологично отделение– 1 /една/ длъжност;
7. Лекар специализант по медицинска онкология в Отделение по медицинска онкология– 1 /една/ длъжност;
8. Лекар специализант по нервни болести в Отделение по нервни болести– 1 /една/ длъжност;
9. Лекар специализант по нефрология в Отделение по нефрология и хемодиализа – 1 /една/ длъжност;
10. Лекар специализант по образна диагностика в Отделение по образна диагностика – 1 /една/ длъжност;
11. Лекар специализант по ортопедия и травматология в Отделение по ортопедия и травматология – 1 /една/ длъжност;
12. Лекар специализант по педиатрия в Отделение по педиатрия – 1 /една/ длъжност;
13. Лекар специализант по трансфузионна хематология в Отделение по трансфузионна хематология – 1 /една/ длъжност;
14. Лекар специализант по урология в Отделение по урология – 1 /една/ длъжност;
15. Лекар специализант по ушно-носно-гърлени болести в Отделение по ушно-носно-гърлени болести – 1 /една/ длъжност;
16. Лекар специализант по физикална и рехабилитационна медицина в Отделение по физикална и рехабилитационна медицина – 1 /една/ длъжност;
17. Лекар специализант по хирургия в Отделение по хирургия – 1 /една/ длъжност.

Изисквания към кандидатите:
1. Образование - висше, магистър по медицина;
2. Членство в БЛС.
3. Лицето да не е осъждано за престъпление по общ характер, да не е лишено от правото да упражнява професията.

Конкурсът ще се проведе на два етапа:
1. Проверка на документи за съответствие с обявените изисквания;
2. Събеседване с кандидатите.

Необходими документи
1. Заявление за участие;
2. Професионална автобиография;
3. Копие от диплома за висше медицинско образование;
4. Удостоверение за членство в БЛС.

Документи за кандидатстване да се приемат в Деловодството на болницата на адрес: гр. Габрово, ул.„Илиев-детския“ № 1, всеки работен ден от 08.00 ч. до 16.30 ч.
Срок за подаване на документи – от 14.10.2021г. до 14.11.2021г.
Документите да се подават в запечатан непрозрачен плик, на който е изписано: “Конкурс за длъжността лекар, специализант по ………………………….“.
На кандидатите подали своите документи се предоставя копие на Длъжностна характеристика.
Избраният кандидат се назначава на трудов договор по чл. 68, ал. 1 т. 2 от КТ и при условията на Наредба № 1 /22.01.2015 год. на МЗ за придобиване на специалност в системата на здравеопазването.

Тел. за връзка: 066/899697


Лекар, неонатология
МБАЛ "Д-р Тота Венкова” АД Габрово търси да назначи лекар, неонатология за Отделение по неонатология

Изисквания: Образователно-квалификационна степен: „Магистър” по Медицина и специалност " Неонатология";

Необходими документи:
1. Професионална автобиография (CV).
2. Ксерокопие на диплома за завършено висше медицинско образование.
3. Ксерокопие на диплома за придобита специалност по Неонатология.
4. Ксерокопие на документи, доказващи придобита допълнителна квалификация.

Телефон за връзка: 066/899697

Лекар, педиатрия
МБАЛ "Д-р Тота Венкова” АД Габрово търси да назначи лекар, педиатрия за Отделение по неонатология

Изисквания: Образователно-квалификационна степен: „Магистър” по Медицина и специалност " Педиатрия";

Необходими документи:
1. Професионална автобиография (CV).
2. Ксерокопие на диплома за завършено висше медицинско образование.
3. Ксерокопие на диплома за придобита специалност по Педиатрия.
4. Ксерокопие на документи, доказващи придобита допълнителна квалификация.

Телефон за връзка: 066/899697

Лекари:
1. Лекар, анестезиология и интензивно лечение - 3
2. Лекар, образна диагностика - 1
3. Лекар, неонатология - 1
4. Лекар, педиатрия - 1

Лекари специализанти:
Свободните длъжности на лекари-специализанти по Наредба № 1 от 22.01.2015 г. за придобиване на специалност в системата на здравеопазването, издадена от Министерството на здравеопазването обн. ДВ. бр.7 от 27 Януари 2015г. в МБАЛ „Д-р Тота Венкова” АД за 2021г. са:

1. Акушерство и гинекология - 2
2. Анестезиология и интензивно лечение - 2
3. Вътрешни болести - 1
4. Гастроентерология - 1
5. Ендокринология и болести на обмяната - 1
6. Инфекциозни болести - 1
7. Кардиология - 1
8. Клинична лаборатория - 1
9. Кожни и венерически болести - 1
10. Медицинска онкология - 1
11. Нервни болести - 1
12. Нефрология - 1
13. Образна диагностика - 1
14. Ортопедия и травматология - 1
15. Очни болести - 1
16. Педиатрия - 1
17. Трансфузионна хематология - 1
18. Урология - 1
19. Ушно-носно-гърлени болести - 1
20. Физикална и рехабилитационна медицина - 1
21. Хирургия - 1


Зачислените за специализация лекари подписват договор с лечебното заведение.


За контакти: 0887 77 48 48 – Д. Недева, Експерт подбор на персонала.

ОБЯВА
МБАЛ “Д-р Тота Венкова” АД Габрово


На основание чл. 90 от КТ и във връзка с чл. 17 от Наредба № 1/22.01.2015 год. на МЗ за придобиване на специалност в системата на здравеопазването и Заповед № РД-06-1364/23.07.2021г. на Изпълнителния директор на МБАЛ „Д-р Тота Венкова” АД Габрово обявява 1 (една) свободна длъжност за лекар, специализант по клинична лаборатория в Клинична лаборатория със зачисляване към Медицински университет – Плевен.
Изисквания към кандидатите:
1. Образование - висше, магистър по медицина;
2. Членство в БЛС.
3. Лицето да не е осъждано за престъпление по общ характер, да не е лишено от правото да упражнява професията.

Конкурсът ще се проведе на два етапа:
1. Проверка на документи за съответствие с обявените изисквания;
2. Събеседване с кандидатите.

Необходими документи
1. Заявление за участие;
2. Професионална автобиография;
3. Копие от диплома за висше медицинско образование;
4. Удостоверение за членство в БЛС.

Документи за кандидатстване се приемат в Деловодството на болницата на адрес: гр. Габрово, ул.„Илиев-детския“ № 1, всеки работен ден от 08.00 ч. до 16.30 ч. в едномесечен срок, считано от деня следващ датата на публикуване на обявата.
Документите се подават в запечатан непрозрачен плик, на който е изписано: “Конкурс за длъжността лекар, специализант по клинична лаборатория“.
На кандидатите подали своите документи се предоставя копие на Длъжностна характеристика.
С избраният кандидат се сключва трудов договор по чл. 68, ал. 1 т. 2 от КТ и условията на Наредба № 1/22.01.2015 год. на МЗ за придобиване на специалност в системата на здравеопазването.


Тел. за връзка: 066/899697

Дата на публикуване: 26.07.2021г.


ОБЯВА
МБАЛ “Д-р Тота Венкова” АД Габрово


На основание чл. 90 от КТ и във връзка с чл. 17 от Наредба № 1/22.01.2015 год. на МЗ за придобиване на специалност в системата на здравеопазването и Заповед № РД-06-1014/27.04.2021г. на Изпълнителния директор на МБАЛ „Д-р Тота Венкова” АД Габрово обявява 1 (една) свободна длъжност за лекар, специализант по акушерство и гинекология в Отделение по акушерство и гинекология със зачисляване към Медицински университет – Плевен.
Изисквания към кандидатите:
1. Образование - висше, магистър по медицина;
2. Членство в БЛС.
3. Лицето да не е осъждано за престъпление по общ характер, да не е лишено от правото да упражнява професията.

Конкурсът ще се проведе на два етапа:
1. Проверка на документи за съответствие с обявените изисквания;
2. Събеседване с кандидатите.

Необходими документи
1. Заявление за участие;
2. Професионална автобиография;
3. Копие от диплома за висше медицинско образование;
4. Удостоверение за членство в БЛС.

Документи за кандидатстване се приемат в Деловодството на болницата на адрес: гр. Габрово, ул.„Илиев-детския“ № 1, всеки работен ден от 08.00 ч. до 16.30 ч. в едномесечен срок, считано от деня следващ датата на публикуване на обявата.
Документите се подават в запечатан непрозрачен плик, на който е изписано: “Конкурс за длъжността лекар, специализант по акушерство и гинекология“.
На кандидатите подали своите документи се предоставя копие на Длъжностна характеристика.
С избраният кандидат се назначава на трудов договор по чл. 68, ал. 1 т. 2 от КТ и условията на Наредба № 1/22.01.2015 год. на МЗ за придобиване на специалност в системата на здравеопазването.


Тел. за връзка: 066/899697

Дата на публикуване: 29.04.2021г.


Медицински специалисти:
1. Медицинска сестра за Кардиологично отделение - 4
2. Медицинска сестра за Вътрешно отделение - 4
3. Медицинска сестра за Отделение по медицинска онкология - 2
4. Медицинска сестра за Отделение по анестезиология и интензивно лечение - 4
5. Медицинска сестра за Отделение по ортопедия и травматология - 2
6. Медицинска сестра за Отделение по хирургия - 2
7. Медицинска сестра за Отделение по урология - 2
8. Медицинска сестра за Отделение по очни болести - 3
9. Медицинска сестра за Отделение по УНГ болести - 1
10. Медицинска сестра за Отделение по кожни и вен.болести - 1
11. Медицинска сестра за Отделение по нервни болести - 1
12. Медицинска сестра за Хемодиализа - 4
13. Медицинска сестра за Спешно отделение - 5
14. Медицинска сестра за Отделение по педиатрия - 2
15. Акушерка за Отделение по акушерство и гинекология - 2
16. Акушерка за Отделение по неонатология - 2
17. Медицински лаборант за Отделение по клинична патология - 1


Санитари:
1. Санитар за Отделение по анестезиология и инт.лечение - 1
2. Санитар за Кардиологично отделение - 1
3. Санитар за Отделение по ортопедия и травматология - 1
4. Санитар за Администрация - 1
5. Санитар за Болнична хигиена - 1