МНОГОПРОФИЛНА БОЛНИЦА ЗА АКТИВНО ЛЕЧЕНИЕ
"Д-р Тота Венкова" АД, гр. Габрово

Свободни работни места

Обява

МБАЛ „Д-р Тота Венкова” АД Габрово обявява предложенията си за места финансирани от държавата по клинични специалности, които се заемат въз основа на срочен трудов договор по чл. 11, ал.1 от Наредбата № от 2015г. за придобиване на специалност в системата на здравеопазването:
1. Анестезиология и интензивно лечение - 2;
2. Гастроентерология - 1;
3. Трансфузионна хематология - 1

Изисквания към кандидатите:
1. Образование – висше, магистър по медицина;
2. Членство в БЛС;
3. Лицето да не е осъждано за престъпление по общ характер и да не е лишено от право да упражнява професията.

В срок до 10.09.2023г. желаещите да кандидатстват по упоменатите по горе специалности, подават писмено заявление на адрес: гр. Габрово, ул. „Д-р Илиев детския“ № 1, всеки работен ден от 08,00 до 16,30 часа.

Зачисляването за специализация става на база Заповед на Министъра на здравеопазването за места финансирани от държавата.
Размер на трудовото възнаграждение – 1687,00 лв.
За кандидати, които не са жители на Габрово и региона, съдействаме за битова обезпеченост или поемане на транспортни разходи.

Телефони за връзка: 066/899697; 0887774848

Дата на публикуване: 16.08.2023г.


Обява


МБАЛ „Д-р Тота Венкова” АД Габрово обявява предложенията си за места финансирани от държавата за 2023 г. по клинични специалности, които се заемат въз основа на срочен трудов договор по чл. 11, ал.1 от Наредбата № от 2015г. за придобиване на специалност в системата на здравеопазването:
1. Анестезиология и интензивно лечение - 1;
2. Кардиология - 1;
3. Трансфузионна хематология - 1;
4. Ортопедия и травматология - 1;
5. УНГ болести - 1
6. Хирургия - 1;

Изисквания към кандидатите:
1. Образование – висше, магистър по медицина;
2. Членство в БЛС;
3. Лицето да не е осъждано за престъпление по общ характер и да не е лишено от право да упражнява професията.

В срок до 10.04.2023г. желаещите да кандидатстват по упоменатите по горе специалности, заявяват това писмено до МБАЛ „Д-р Тота Венкова” АД Габрово /като изрично вписват за коя специалност желаят/.


Дата на публикуване 10.03.2023 г.ОБЯВА ЗА ДЛЪЖНОСТИ ЛЕКАР СПЕЦИАЛИЗАНТ

На основание чл. 90 от КТ, чл. 11 ал.1 и чл. 17 ал.1 от Наредба № 1 /22.01.2015 год. на МЗ за придобиване на специалност в системата на здравеопазването и Заповед № РД-06-229/01.03.2023г. на Изпълнителния директор на МБАЛ „Д-р Тота Венкова” АД Габрово се обявява конкурс за следните длъжности:
1. Лекар специализант по акушерство и гинекология в Отделение по акушерство и гинекология – 1 /една/ длъжност;
2. Лекар специализант по анестезиология и интензивно лечение в Отделение по анестезиология и интензивно лечение – 2 /две/ длъжности;
3. Лекар специализант по гастроентерология във Вътрешно отделение – 1 /една/ длъжност;
4. Лекар специализант по ендокринология и болести на обмяната във Вътрешно отделение – 1 /една/ длъжност;
5. Лекар специализант по кардиология в Кардиологично отделение - 1 /една длъжност;
6. Лекар специализант по медицинска онкология в Отделение по медицинска онкология – 1 /една/ длъжност;
7. Лекар специализант по нефрология в Отделение по нефрология и хемодиализа - 1 /една/ длъжност;
8. Лекар специализант по образна диагностика в Отделение по образна диагностика - 1 /една/ длъжност;
9. Лекар специализант по ортопедия и травматология в Отделение по ортопедия и травматология - 1 /една/ длъжност;
10. Лекар специализант по педиатрия в Отделение по педиатрия - 1 /една/ длъжност;
11. Лекар специализант по ушно-носно-гърлени болести в Отделение по ушно-носно-гърлени болести - 1 /една/ длъжност;
12. Лекар специализант по хирургия в Отделение по хирургия - 1 /една/ длъжност.

Изисквания към кандидатите:
1. Образование - висше, магистър по медицина;
2. Членство в БЛС.
3. Лицето да не е осъждано за престъпление по общ характер, да не е лишено от правото да упражнява професията.

Конкурсът ще се проведе на два етапа:
1. Проверка на документи за съответствие с обявените изисквания;
2. Събеседване с кандидатите.

Необходими документи
1. Заявление за участие;
2. Професионална автобиография;
3. Копие от диплома за висше медицинско образование;
4. Удостоверение за членство в БЛС.

Документите да се подават в запечатан непрозрачен плик, на който е изписано: “Конкурс за длъжността лекар, специализант по ………………………….“.
Документи за кандидатстване да се приемат в Деловодството на болницата на адрес: гр. Габрово, ул.„Илиев-детския“ № 1, всеки работен ден от 08.00 ч. до 16.30 ч.
Срок за подаване на документи - до 03.04.2023г. вкл.


Тел. за връзка: 066/899697
Дата на публикуване 01.03.2023 г.МБАЛ „Д-р Тота Венкова” АД Габрово търси на назначи:

Медицинска сестра

МБАЛ "Д-р Тота Венкова” АД Габрово търси да назначи новозавършили медицински сестри.

Изисквания: Образователно-квалификационна степен: бакалавър, специалност „Медицинска сестра”.

Необходими документи:
1. Професионална автобиография (CV).
2. Копие на документ, удостоверяващ придобитата образователно-квалификационна степен бакалавър, специалност „Медицинска сестра”.

Основна заплата – 1500,00 лв.

08.11.2022 г.

Телефон за връзка: 0888233013, 066/899697
Лекари:
- Лекар анестезиология и интензивно лечение;
- Лекар, образна диагностика;
- Лекар, урология;
- Лекар, нефрология;
- Лекар, спешна медицина;
- Лекар, неонатология;
- Лекари без специалност;
- Лекари, специализанти по Акушерство и гинекология, Анестезиология и интензивно лечение, Гастроентерология, Ендокринология и болести на обмяната, Инфекциозни болести, Кардиология, Медицинска онкология, Нервни болести, Нефрология, Образна диагностика, Ортопедия и травматология, Педиатрия, Трансфузионна хематология, Ушно-носно-гърлени болести, Физикална и рехабилитационна медицина, Хирургия.

Медицински сестри:
1. Медицинска сестра за Вътрешно отделение - 3
2. Медицинска сестра за Отделение по анестезиология и интензивно лечение - 3
3. Медицинска сестра за Спешно отделение - 2
4. Медицинска сестра за Отделение по медицинска онкология - 2
5. Медицинска сестра за Отделение по очни болести - 2
6. Медицинска сестра за Отделение по нервни болести - 2
7. Медицинска сестра за Отделение по хирургия - 2
8. Медицинска сестра за Отделение по ортопедия и травматология - 2

Санитари:
1. Санитар за Вътрешно отделение - 2
2. Санитар за болнична хигиена на 0,50 длъжност - 1

Регистратори за Спешно отделение /с нощна смяна/ - 4
Здравни асистенти - 5
Болногледачи - 5

25.10.2022 г.

Телефон за връзка: 066/899697
ОБЯВА ЗА ЛЕКАР СПЕЦИАЛИЗАНТ ПО УРОЛОГИЯ


На основание чл. 90 и чл.91 от КТ и във връзка с чл. 17 от Наредба № 1 /22.01.2015 год. на МЗ за придобиване на специалност в системата на здравеопазването и Заповед № РД-06-1069/10.10.2022г. на Изпълнителния директор на МБАЛ „Д-р Тота Венкова” АД Габрово обявява конкурс за лекар специализант по урология в Отделение по урология– 1 /едно/ място.

Изисквания към кандидатите:
1. Образование - висше, магистър по медицина;
2. Членство в БЛС.
3. Лицето да не е осъждано за престъпление по общ характер, да не е лишено от правото да упражнява професията.

Необходими документи
1. Заявление за участие;
2. Професионална автобиография;
3. Копие от диплома за висше медицинско образование;
4. Удостоверение за членство в БЛС.

Конкурсът ще се проведе на два етапа:
1. Проверка на документи за съответствие с обявените изисквания;
2. Събеседване с кандидатите.

Документите се подават в запечатан непрозрачен плик, на който е изписано: “Конкурс за длъжността лекар, специализант по урология“.
Документи за кандидатстване се приемат в Деловодството на болницата на адрес: гр. Габрово, ул.„Илиев-детския“ № 1, всеки работен ден от 08.00 ч. до 16.30 ч.
Срок за подаване на документи – от 13.10.2022г. до 13.11.2022г.

Дата на публикуване – 12.10.2022г.


Свободни работни места в МБАЛ „Д-р Тота Венкова” АД Габрово
ОБЯВА ЗА ЛЕКАР СПЕЦИАЛИЗАНТ ПО АНЕСТЕЗИОЛОГИЯ И ИНТЕНЗИВНО ЛЕЧЕНИЕ

На основание чл. 90 и чл.91 от КТ и във връзка с чл. 17 от Наредба № 1 /22.01.2015 год. на МЗ за придобиване на специалност в системата на здравеопазването и Заповед № РД-06-996/23.09.2022г. на Изпълнителния директор на МБАЛ „Д-р Тота Венкова” АД Габрово обявява конкурс за лекар специализант по анестезиология и интензивно лечение в Отделение по анестезиология и интензивно лечение – 2 /две/ места.

Изисквания към кандидатите:
1. Образование - висше, магистър по медицина.
2. Членство в БЛС.
3. Лицето да не е осъждано за престъпление по общ характер, да не е лишено от правото да упражнява професията.

Необходими документи
1. Заявление за участие;
2. Професионална автобиография;
3. Копие от диплома за висше медицинско образование;
4. Удостоверение за членство в БЛС.

Конкурсът ще се проведе на два етапа:
1. Проверка на документи за съответствие с обявените изисквания;
2. Събеседване с кандидатите.

Стартова заплата 2500,00 /две хиляди и петстотин/ лв.

Документите се подават в запечатан непрозрачен плик, на който е изписано: “Конкурс за длъжността лекар, специализант по анестезиология и интензивно лечение“.
Документи за кандидатстване се приемат в Деловодството на болницата на адрес: гр. Габрово, ул.„Илиев-детския“ № 1, всеки работен ден от 08.00 ч. до 16.30 ч.
Срок за подаване на документи – от 24.09.2022г. до 24.10.2022г.

Дата на публикуване – 23.09.2022г.


ОБЯВА

Лекар, анестезиология и интензивно лечение

МБАЛ "Д-р Тота Венкова” АД Габрово търси да назначи лекар, анестезиология и интензивно лечение.

Изисквания: Образователно-квалификационна степен: „Магистър” по Медицина и специалност "Анестезиология и интензивно лечение".

Необходими документи:
1. Професионална автобиография (CV) с актуална снимка;
2. Ксерокопие на диплома за завършено висше медицинско образование;
3. Ксерокопие на диплома за придобита специалност по Анестезиология и интензивно лечение.

Заплащане по договаряне.

Телефон за връзка: 066/899697

Дата 21.09.2022 г.

ОБЯВА ЗА ДЛЪЖНОСТИ ЛЕКАР СПЕЦИАЛИЗАНТ
На основание чл. 90 от КТ, чл. 11 ал.1 и чл. 17 ал.1 от Наредба № 1 /22.01.2015 год. на МЗ за придобиване на специалност в системата на здравеопазването и Заповед № РД-06-1637/11.10.2021г. на Изпълнителния директор на МБАЛ „Д-р Тота Венкова” АД Габрово се обявява конкурс за следните длъжности:
1. Лекар специализант по акушерство и гинекология в Отделение по акушерство и гинекология – 1 /една/ длъжност;
2. Лекар специализант по анестезиология и интензивно лечение в Отделение по анестезиология и интензивно лечение – 1 /една/ длъжност;
3. Лекар специализант по гастроентерология във Вътрешно отделение– 1 /една/
длъжност;
4. Лекар специализант по ендокринология и болести на обмяната във Вътрешно отделение – 1 /една/ длъжност;
5. Лекар специализант по инфекциозни болести в Отделение по инфекциозни болести– 1 /една/ длъжност;
6. Лекар специализант по кардиология в Кардиологично отделение– 1 /една/ длъжност;
7. Лекар специализант по медицинска онкология в Отделение по медицинска онкология– 1 /една/ длъжност;
8. Лекар специализант по нервни болести в Отделение по нервни болести– 1 /една/ длъжност;
9. Лекар специализант по нефрология в Отделение по нефрология и хемодиализа – 1 /една/ длъжност;
10. Лекар специализант по образна диагностика в Отделение по образна диагностика – 1 /една/ длъжност;
11. Лекар специализант по ортопедия и травматология в Отделение по ортопедия и травматология – 1 /една/ длъжност;
12. Лекар специализант по педиатрия в Отделение по педиатрия – 1 /една/ длъжност;
13. Лекар специализант по трансфузионна хематология в Отделение по трансфузионна хематология – 1 /една/ длъжност;
14. Лекар специализант по урология в Отделение по урология – 1 /една/ длъжност;
15. Лекар специализант по ушно-носно-гърлени болести в Отделение по ушно-носно-гърлени болести – 1 /една/ длъжност;
16. Лекар специализант по физикална и рехабилитационна медицина в Отделение по физикална и рехабилитационна медицина – 1 /една/ длъжност;
17. Лекар специализант по хирургия в Отделение по хирургия – 1 /една/ длъжност.

Изисквания към кандидатите:
1. Образование - висше, магистър по медицина;
2. Членство в БЛС.
3. Лицето да не е осъждано за престъпление по общ характер, да не е лишено от правото да упражнява професията.

Конкурсът ще се проведе на два етапа:
1. Проверка на документи за съответствие с обявените изисквания;
2. Събеседване с кандидатите.

Необходими документи
1. Заявление за участие;
2. Професионална автобиография;
3. Копие от диплома за висше медицинско образование;
4. Удостоверение за членство в БЛС.

Документи за кандидатстване да се приемат в Деловодството на болницата на адрес: гр. Габрово, ул.„Илиев-детския“ № 1, всеки работен ден от 08.00 ч. до 16.30 ч.
Срок за подаване на документи – от 14.10.2021г. до 14.11.2021г.
Документите да се подават в запечатан непрозрачен плик, на който е изписано: “Конкурс за длъжността лекар, специализант по ………………………….“.
На кандидатите подали своите документи се предоставя копие на Длъжностна характеристика.
Избраният кандидат се назначава на трудов договор по чл. 68, ал. 1 т. 2 от КТ и при условията на Наредба № 1 /22.01.2015 год. на МЗ за придобиване на специалност в системата на здравеопазването.

Тел. за връзка: 066/899697


Лекар, неонатология
МБАЛ "Д-р Тота Венкова” АД Габрово търси да назначи лекар, неонатология за Отделение по неонатология

Изисквания: Образователно-квалификационна степен: „Магистър” по Медицина и специалност " Неонатология";

Необходими документи:
1. Професионална автобиография (CV).
2. Ксерокопие на диплома за завършено висше медицинско образование.
3. Ксерокопие на диплома за придобита специалност по Неонатология.
4. Ксерокопие на документи, доказващи придобита допълнителна квалификация.

Телефон за връзка: 066/899697

Лекар, педиатрия
МБАЛ "Д-р Тота Венкова” АД Габрово търси да назначи лекар, педиатрия за Отделение по неонатология

Изисквания: Образователно-квалификационна степен: „Магистър” по Медицина и специалност " Педиатрия";

Необходими документи:
1. Професионална автобиография (CV).
2. Ксерокопие на диплома за завършено висше медицинско образование.
3. Ксерокопие на диплома за придобита специалност по Педиатрия.
4. Ксерокопие на документи, доказващи придобита допълнителна квалификация.

Телефон за връзка: 066/899697

Лекари:
1. Лекар, анестезиология и интензивно лечение - 3
2. Лекар, образна диагностика - 1
3. Лекар, неонатология - 1
4. Лекар, педиатрия - 1

Лекари специализанти:
Свободните длъжности на лекари-специализанти по Наредба № 1 от 22.01.2015 г. за придобиване на специалност в системата на здравеопазването, издадена от Министерството на здравеопазването обн. ДВ. бр.7 от 27 Януари 2015г. в МБАЛ „Д-р Тота Венкова” АД за 2021г. са:

1. Акушерство и гинекология - 2
2. Анестезиология и интензивно лечение - 2
3. Вътрешни болести - 1
4. Гастроентерология - 1
5. Ендокринология и болести на обмяната - 1
6. Инфекциозни болести - 1
7. Кардиология - 1
8. Клинична лаборатория - 1
9. Кожни и венерически болести - 1
10. Медицинска онкология - 1
11. Нервни болести - 1
12. Нефрология - 1
13. Образна диагностика - 1
14. Ортопедия и травматология - 1
15. Очни болести - 1
16. Педиатрия - 1
17. Трансфузионна хематология - 1
18. Урология - 1
19. Ушно-носно-гърлени болести - 1
20. Физикална и рехабилитационна медицина - 1
21. Хирургия - 1


Зачислените за специализация лекари подписват договор с лечебното заведение.


За контакти: 0887 77 48 48 – Д. Недева, Експерт подбор на персонала.

ОБЯВА
МБАЛ “Д-р Тота Венкова” АД Габрово


На основание чл. 90 от КТ и във връзка с чл. 17 от Наредба № 1/22.01.2015 год. на МЗ за придобиване на специалност в системата на здравеопазването и Заповед № РД-06-1364/23.07.2021г. на Изпълнителния директор на МБАЛ „Д-р Тота Венкова” АД Габрово обявява 1 (една) свободна длъжност за лекар, специализант по клинична лаборатория в Клинична лаборатория със зачисляване към Медицински университет – Плевен.
Изисквания към кандидатите:
1. Образование - висше, магистър по медицина;
2. Членство в БЛС.
3. Лицето да не е осъждано за престъпление по общ характер, да не е лишено от правото да упражнява професията.

Конкурсът ще се проведе на два етапа:
1. Проверка на документи за съответствие с обявените изисквания;
2. Събеседване с кандидатите.

Необходими документи
1. Заявление за участие;
2. Професионална автобиография;
3. Копие от диплома за висше медицинско образование;
4. Удостоверение за членство в БЛС.

Документи за кандидатстване се приемат в Деловодството на болницата на адрес: гр. Габрово, ул.„Илиев-детския“ № 1, всеки работен ден от 08.00 ч. до 16.30 ч. в едномесечен срок, считано от деня следващ датата на публикуване на обявата.
Документите се подават в запечатан непрозрачен плик, на който е изписано: “Конкурс за длъжността лекар, специализант по клинична лаборатория“.
На кандидатите подали своите документи се предоставя копие на Длъжностна характеристика.
С избраният кандидат се сключва трудов договор по чл. 68, ал. 1 т. 2 от КТ и условията на Наредба № 1/22.01.2015 год. на МЗ за придобиване на специалност в системата на здравеопазването.


Тел. за връзка: 066/899697

Дата на публикуване: 26.07.2021г.


ОБЯВА
МБАЛ “Д-р Тота Венкова” АД Габрово


На основание чл. 90 от КТ и във връзка с чл. 17 от Наредба № 1/22.01.2015 год. на МЗ за придобиване на специалност в системата на здравеопазването и Заповед № РД-06-1014/27.04.2021г. на Изпълнителния директор на МБАЛ „Д-р Тота Венкова” АД Габрово обявява 1 (една) свободна длъжност за лекар, специализант по акушерство и гинекология в Отделение по акушерство и гинекология със зачисляване към Медицински университет – Плевен.
Изисквания към кандидатите:
1. Образование - висше, магистър по медицина;
2. Членство в БЛС.
3. Лицето да не е осъждано за престъпление по общ характер, да не е лишено от правото да упражнява професията.

Конкурсът ще се проведе на два етапа:
1. Проверка на документи за съответствие с обявените изисквания;
2. Събеседване с кандидатите.

Необходими документи
1. Заявление за участие;
2. Професионална автобиография;
3. Копие от диплома за висше медицинско образование;
4. Удостоверение за членство в БЛС.

Документи за кандидатстване се приемат в Деловодството на болницата на адрес: гр. Габрово, ул.„Илиев-детския“ № 1, всеки работен ден от 08.00 ч. до 16.30 ч. в едномесечен срок, считано от деня следващ датата на публикуване на обявата.
Документите се подават в запечатан непрозрачен плик, на който е изписано: “Конкурс за длъжността лекар, специализант по акушерство и гинекология“.
На кандидатите подали своите документи се предоставя копие на Длъжностна характеристика.
С избраният кандидат се назначава на трудов договор по чл. 68, ал. 1 т. 2 от КТ и условията на Наредба № 1/22.01.2015 год. на МЗ за придобиване на специалност в системата на здравеопазването.


Тел. за връзка: 066/899697

Дата на публикуване: 29.04.2021г.


Медицински специалисти:
1. Медицинска сестра за Кардиологично отделение - 4
2. Медицинска сестра за Вътрешно отделение - 4
3. Медицинска сестра за Отделение по медицинска онкология - 2
4. Медицинска сестра за Отделение по анестезиология и интензивно лечение - 4
5. Медицинска сестра за Отделение по ортопедия и травматология - 2
6. Медицинска сестра за Отделение по хирургия - 2
7. Медицинска сестра за Отделение по урология - 2
8. Медицинска сестра за Отделение по очни болести - 3
9. Медицинска сестра за Отделение по УНГ болести - 1
10. Медицинска сестра за Отделение по кожни и вен.болести - 1
11. Медицинска сестра за Отделение по нервни болести - 1
12. Медицинска сестра за Хемодиализа - 4
13. Медицинска сестра за Спешно отделение - 5
14. Медицинска сестра за Отделение по педиатрия - 2
15. Акушерка за Отделение по акушерство и гинекология - 2
16. Акушерка за Отделение по неонатология - 2
17. Медицински лаборант за Отделение по клинична патология - 1


Санитари:
1. Санитар за Отделение по анестезиология и инт.лечение - 1
2. Санитар за Кардиологично отделение - 1
3. Санитар за Отделение по ортопедия и травматология - 1
4. Санитар за Администрация - 1
5. Санитар за Болнична хигиена - 1