МНОГОПРОФИЛНА БОЛНИЦА ЗА АКТИВНО ЛЕЧЕНИЕ
"Д-р Тота Венкова" АД, гр. Габрово

Конкурс за длъжност "Началник отделение"

МБАЛ “Д-р Тота Венкова” АД Габрово

На основание чл. 90 от Кодекса на труда, във връзка с чл. 68, ал.7 от Закона за лечебните заведения и
Заповед № РД-06-1012/27.04.2021г. на Изпълнителния директор МБАЛ „Д-р Тота Венкова” АД Габрово,
обявява конкурс за длъжността началник отделение на Отделение по неонатология.

Изисквания към кандидатите: Висше медицинско образование и призната специалност по профила на отделението; Да отговарят на изискванията на профилния стандарт на отделението; Сертификати за допълнителна професионална специализация и квалификация.

Конкурсът ще се проведе на два етапа: Проверка на документи за съответствие с обявените изисквания; Оценка на представения проект на тема: „Управление на медицинската дейност и човешките ресурси на отделението за срок от три години. Управление на финансовите ресурси на отделението в изпълнение на стандарта за финансово управление.” и събеседване с кандидатите.

Необходими документи: Заявление за участие; Професионална автобиография; Копие от диплома за висше медицинско образование; Копие от диплома за придобита специалност по профила на отделението; Сертификати за допълнителна професионална специализация и квалификация; Удостоверение за членство в БЛС; Документ удостоверяващ трудовия стаж; Свидетелство за съдимост; Медицинско удостоверение за психично и соматично здраве; Декларация, че при спечелване на конкурса и постъпване на работа за кандидата е да не упражнява медицинска дейност по същата специалност в друго лечебно заведение за болнична помощ на територията на град Габрово; Проект на тема: „Управление на медицинската дейност и човешките ресурси на отделението за срок от три години. Управление на финансовите ресурси на отделението в изпълнение на стандарта за финансово управление.” – 3 /три/ екземпляра.

Документите се подават в запечатан плик, надписан за длъжността, за която се кандидатства.
Проектът /3 екземпляра/ се представя в отделен запечатан плик, поставен в основния.
Документите се приемат от експерт подбор на персонала, в срок до 16,30 часа 30 (тридесет) календарни дни от публикуването на обявата. Тел. за връзка – 066/899697.

Обявата е публикувана във вестник „100 Вести” на 29.04.2021г.