МНОГОПРОФИЛНА БОЛНИЦА ЗА АКТИВНО ЛЕЧЕНИЕ
"Д-р Тота Венкова" АД, гр. Габрово
Отделение по хирургия
Отделение по анестезия и интензивно лечение
Отделение по ортопедия и травматология
Отделение по акушерство и гинекология
Отделение по урология
Ушно-носно-гърлени болести
Отделение по очни болести
Кардиологично отделение
Вътрешно отделение
Отделение по медицинска онкология
Отделение по нефрология
Отделение по нервни болести
Педиатрично отделение
Неонатологично отделение
Отделение по кожни и венерически болести
Инфекциозно отделение
Спешно отделение
Отделение физикална и рехабилитационна медицина
Отделение по образна диагностика
Клинична лаборатория
Микробиологична лаборатория
Отделение трансфузионна хематология
Отделение по нуклеарна медицина
Отделение по клинична патология
Отделение по съдебна медицина
Трудово-експертна лекарска комисия ТЕЛК
Болнична аптека
Административно-стопански блок

Административно-стопански блок

Счетоводство
Направление ТРЗ
Направление „Човешки ресурси”
Отдел "Обществени поръчки"
НИСО
Информационен център
Библиотека
Болнична прехрана
Инструктор лечебно хранене 066 899 706 от 8 до 16:30 часа
Кухня 066 899 707 от 8 до 16:30 часа
Хранителен склад 066 899 708 от 8 до 16:30 часа


Автотранспорт
Материално обезпечаване и поддръжка:
  • Домакинство
  • Парова централа
  • Поддръжка и енергомеханична група
  • Кислородна станция


Технически секретар на Изпълнителен директор 066 899 689 от 8 до 16:30 часа
Заместник директор Медицинска дейност 066 899 690 от 8 до 16:30 часа
Заместник директор - организация административни дейности 066 899 691 от 8 до 16:30 часа
Главна медицинска сестра 066 899 692 от 8 до 16:30 часа
Главен счетоводител 066 899 693 от 8 до 16:30 часа
счетоводство 066 899 694 от 8 до 16:30 часа
касиер 066 899 695 от 8 до 16:30 часа
ТРЗ 066 899 696 от 8 до 16:30 часа
Човешки ресурси 066 899 697 от 8 до 16:30 часа

Болнична стерилизация, 066 899 686 от 8 до 14 часа

Преглед на снимка в оригинални размери Преглед на снимка в оригинални размери
Преглед на снимка в оригинални размери