МНОГОПРОФИЛНА БОЛНИЦА ЗА АКТИВНО ЛЕЧЕНИЕ
"Д-р Тота Венкова" АД, гр. Габрово

Отделение по анестезия и интензивно лечение

В ОАИЛ се осъществява 24 часов мониторинг на пациенти с тежки заболявания, застрашаващи живота състояния, травми, след тежки хирургични интервенции, дихателна недостатъчност. В отделението се извършват комплекси от терапевтични дейности за възстановяване на основни жизнени функции, включително и при пациенти в състояние на клинична смърт – кардиопулмонална ресусцитация. Прилагат се модерни техники за анестезия – спинална анестезия, разделна обща анестезия, овладяване на болката, обезболяване на раждането, регионални техники. Специалистите от отделението извършват предоперативни анестезиологични консултации на всички пациенти подлежащи на оперативно лечение. Екипът се състои от висококвалифицирани лекари и медицински специалисти.

Лекари 066 899 600 от 8 до 14 часа
сестри 066 899 601 от 8 до 19 часа


Старша медицинска сестра Веселина Милева-Стефанова
Началник отделение д-р Георги Иванов