МНОГОПРОФИЛНА БОЛНИЦА ЗА АКТИВНО ЛЕЧЕНИЕ
"Д-р Тота Венкова" АД, гр. Габрово
Отделение по хирургия
Отделение по анестезия и интензивно лечение
Отделение по ортопедия и травматология
Отделение по акушерство и гинекология
Отделение по урология
Ушно-носно-гърлени болести
Отделение по очни болести
Кардиологично отделение
Вътрешно отделение
Отделение по медицинска онкология
Отделение по нефрология
Отделение по нервни болести
Педиатрично отделение
Неонатологично отделение
Отделение по кожни и венерически болести
Инфекциозно отделение
Спешно отделение
Отделение физикална и рехабилитационна медицина
Отделение по образна диагностика
Клинична лаборатория
Микробиологична лаборатория
Отделение трансфузионна хематология
Отделение по нуклеарна медицина
Отделение по клинична патология
Отделение по съдебна медицина
Трудово-експертна лекарска комисия ТЕЛК
Болнична аптека
Административно-стопански блок

Отделение по анестезия и интензивно лечение

В ОАИЛ се осъществява 24 часов мониторинг на пациенти с тежки заболявания, застрашаващи живота състояния, травми, след тежки хирургични интервенции, дихателна недостатъчност. В отделението се извършват комплекси от терапевтични дейности за възстановяване на основни жизнени функции, включително и при пациенти в състояние на клинична смърт – кардиопулмонална ресусцитация. Прилагат се модерни техники за анестезия – спинална анестезия, разделна обща анестезия, овладяване на болката, обезболяване на раждането, регионални техники. Специалистите от отделението извършват предоперативни анестезиологични консултации на всички пациенти подлежащи на оперативно лечение. Екипът се състои от висококвалифицирани лекари и медицински специалисти.

Лекари 066 899 600 от 8 до 14 часа
сестри 066 899 601 от 8 до 19 часа


Старша медицинска сестра Анелия Лалева
Началник отделение д-р Георги Иванов