МНОГОПРОФИЛНА БОЛНИЦА ЗА АКТИВНО ЛЕЧЕНИЕ
"Д-р Тота Венкова" АД, гр. Габрово
Отделение по хирургия
Отделение по анестезия и интензивно лечение
Отделение по ортопедия и травматология
Отделение по акушерство и гинекология
Отделение по урология
Ушно-носно-гърлени болести
Отделение по очни болести
Кардиологично отделение
Вътрешно отделение
Отделение по медицинска онкология
Отделение по нефрология
Отделение по нервни болести
Педиатрично отделение
Неонатологично отделение
Отделение по кожни и венерически болести
Инфекциозно отделение
Спешно отделение
Отделение физикална и рехабилитационна медицина
Отделение по образна диагностика
Клинична лаборатория
Микробиологична лаборатория
Отделение трансфузионна хематология
Отделение по нуклеарна медицина
Отделение по клинична патология
Отделение по съдебна медицина
Трудово-експертна лекарска комисия ТЕЛК
Болнична аптека
Административно-стопански блок

Инфекциозно отделение

Разположено е в напълно обновена и модерно оборудвана база. Извършва диагностика и лечение на чревни инфекции, остри вирусни хепатити, капкови инфекции, невроинфекции. Има възможности за интензивно наблюдение на тежко болни и болни с особено опасни инфекции.

Началник отделение 066 899 615 от 8 до 14 часа
Лекари /медицински сестри 066 899 616 от 8 до 19 часа

Старша медицинска сестра Албена Луканова
Началник отделение д-р Майя Райкова