МНОГОПРОФИЛНА БОЛНИЦА ЗА АКТИВНО ЛЕЧЕНИЕ
"Д-р Тота Венкова" АД, гр. Габрово
Отделение по хирургия
Отделение по анестезия и интензивно лечение
Отделение по ортопедия и травматология
Отделение по акушерство и гинекология
Отделение по урология
Ушно-носно-гърлени болести
Отделение по очни болести
Кардиологично отделение
Вътрешно отделение
Отделение по медицинска онкология
Отделение по нефрология
Отделение по нервни болести
Педиатрично отделение
Неонатологично отделение
Отделение по кожни и венерически болести
Инфекциозно отделение
Спешно отделение
Отделение физикална и рехабилитационна медицина
Отделение по образна диагностика
Клинична лаборатория
Микробиологична лаборатория
Отделение трансфузионна хематология
Отделение по нуклеарна медицина
Отделение по клинична патология
Отделение по съдебна медицина
Трудово-експертна лекарска комисия ТЕЛК
Болнична аптека
Административно-стопански блок

Клинична лаборатория

Разполага със съвременна апаратура за лабораторни изследвания.
В клиничната лаборатория се извършва широка гама от биохимични изследвания, ПКК с 18 показатели, хемостаза, пълно изследване на урина, кръвногазов анализ, гликиран хемоглобин, химичен анализ на конкременти, анализ на телесни течности, пунктати, хормони, туморни маркери.

Началник отделение 066 899 668 от 8 до 14 часа
Лаборанти/ Регистратура 066 899 669 от 8 до 19 часа
моб. тел. 0882 742 399

Старши медицински лаборант Розиана Дончева
Началник отделение д-р Милена Господинова