МНОГОПРОФИЛНА БОЛНИЦА ЗА АКТИВНО ЛЕЧЕНИЕ
"Д-р Тота Венкова" АД, гр. Габрово
Отделение по хирургия
Отделение по анестезия и интензивно лечение
Отделение по ортопедия и травматология
Отделение по акушерство и гинекология
Отделение по урология
Ушно-носно-гърлени болести
Отделение по очни болести
Кардиологично отделение
Вътрешно отделение
Отделение по медицинска онкология
Отделение по нефрология
Отделение по нервни болести
Педиатрично отделение
Неонатологично отделение
Отделение по кожни и венерически болести
Инфекциозно отделение
Спешно отделение
Отделение физикална и рехабилитационна медицина
Отделение по образна диагностика
Клинична лаборатория
Микробиологична лаборатория
Отделение трансфузионна хематология
Отделение по нуклеарна медицина
Отделение по клинична патология
Отделение по съдебна медицина
Трудово-експертна лекарска комисия ТЕЛК
Болнична аптека
Административно-стопански блок

Отделение трансфузионна хематология

Снабдява с кръв и кръвни продукти всички лечебни заведения в Габровска област. Спешно посреща нуждите на отделенията 24 часа в денонощието. Извършва кръвонабиране и кръвовземане всеки работен ден от 08:30 часа до 13:00 час.

Началник отделение 066 899 671 от 8 до 14 часа
Лаборанти 066 899 672 от 8 до 14 часа


Старши медицински лаборант Йовка Стефанова
Началник отделение д-р Мая Нейкова