МНОГОПРОФИЛНА БОЛНИЦА ЗА АКТИВНО ЛЕЧЕНИЕ
"Д-р Тота Венкова" АД, гр. Габрово

Отделение трансфузионна хематология

Снабдява с кръв и кръвни продукти всички лечебни заведения в Габровска област. Спешно посреща нуждите на отделенията 24 часа в денонощието. Извършва кръвонабиране и кръвовземане всеки работен ден от 08:30 часа до 13:00 час.

Началник отделение 066 899 671 от 8 до 14 часа
Лаборанти 066 899 672 от 8 до 14 часа


Старши медицински лаборант Йовка Стефанова
Началник отделение д-р Мая Нейкова