МНОГОПРОФИЛНА БОЛНИЦА ЗА АКТИВНО ЛЕЧЕНИЕ
"Д-р Тота Венкова" АД, гр. Габрово
Отделение по хирургия
Отделение по анестезия и интензивно лечение
Отделение по ортопедия и травматология
Отделение по акушерство и гинекология
Отделение по урология
Ушно-носно-гърлени болести
Отделение по очни болести
Кардиологично отделение
Вътрешно отделение
Отделение по медицинска онкология
Отделение по нефрология
Отделение по нервни болести
Педиатрично отделение
Неонатологично отделение
Отделение по кожни и венерически болести
Инфекциозно отделение
Спешно отделение
Отделение физикална и рехабилитационна медицина
Отделение по образна диагностика
Клинична лаборатория
Микробиологична лаборатория
Отделение трансфузионна хематология
Отделение по нуклеарна медицина
Отделение по клинична патология
Отделение по съдебна медицина
Трудово-експертна лекарска комисия ТЕЛК
Болнична аптека
Административно-стопански блок

Спешно отделение

Обособено е в обновени интериорно помещения, обособен кабинет по детски болести, противошокова зала, разполага с оборудване за кардиопулмонална ресуститация. Разполага с 4 легла за наблюдение 24 часа.
Работи 24 часа.

Старши мед. сестра Силвия Карабелова
Началник отделение д-р Цветан Христов

Приемен кабинет 066 899 652 24 часа
Лекари 066 899 653 24 часа